Фондация „Подкрепа за реализация“ – неправителствена организация на и за хора с увреждания

ФОНДАЦИЯ “ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическа цел – създаване на условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целеви групи – деца и лица с различен вид и степен на увреждания и техните семейства.

Регистрации и лицензи – през м. декември 2004 г. организацията е вписана в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалните услуги: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и обществени трапезарии.

През месец ноември 2007 г. Фондацията получава и лиценз за работа с деца с увреждания от Държавна агенция „Закрила на детето“ за предоставяне на следните социални услуги за деца: социален асистент за деца, домашен помощник за деца, център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Структура и управление – организацията се ръководи от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори и доброволни екипи от деца, специалисти и социални асистенти.

ПРОЕКТИ

Собствени:

„Създаване на Младежки информационно-консултантски център“

Цел: създаване на по-добри условия за насърчаване интеграцията и подобряване на възможностите за осигуряване на заетост на безработните младежи с увреждания в община Видин чрез развитие на пилотен Младежки информационно-консултантски център

Местоположение: гр. Видин, община Видин

Период: 04.05 – 01.06 г.

Финансова стойност: 15 300 лв.

Донор: Програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“

„Изграждане на микродом за младежи с интелектуални затруднения в с. Гомотарци“

Цел: изграждане на самостоятелен дом за 8 младежи с увреждания, отраснали в социални домове за сираци.

Местоположение: с. Гомотарци, община Видин

Финансова стойност: 110 000 лв.

Донор: проект „Красива България“, компонент „Защитени жилища“

„Стратегия за заетост на хора с увреждания в община Видин“

Цел: подпомагане планирането на местното икономическо развитие чрез изработване на стратегия за заетост на общността на хората с увреждания от община Видин и укрепване на сътрудничеството между социалните партньори и заинтересованите страни за нейното реализиране

Местоположение: гр. Видин, община Видин

Период: 12.05 – 12.06 г.

Финансова стойност: 48 895 лв.

Донор: финансиран от Програма „Активни услуги на пазара на труда“

„Ефективно функциониращи центрове за социална рехабилитация и интеграция“

Цел: обмен на опит, знания, идеи и практики между новосформирания екип на ЦСРИ – Видин, България, и екипа на британската организация „Фронтлайн Партнършип“, за засилване на институционалния капацитет на Центъра относно ефективността на екипа му и предлаганите от него услуги.

Период: 01.2008 – 01. 2009 г.

Финансова стойност: 21 149 лв.

Донор: Секторна програма „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“

„Управление и функциониране на хоспис за стари и болни хора“

Цел: допълване на базисното образование с нови умения и по-голям практически опит на десет мениджъри от сферата на социалните и здравните услуги във Видин, които ще сформират управленския екип на „Хоспис за сериозно болни и самотни стари хора“ чрез продължаващо професионално обучение, организирано от британската организация „Уърк Експириънс ЮК“

Период: 07.2008 – 07.2009 г.

Финансова стойност: 42 701 лв.

Донор: Секторна програма „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“

Фондацията е инициатор и основен партньор на АРРБЦ Видин в изготвянето и реализирането на проект:

„Занаяти – алтернатива за заетост на групи в неравностойно положение“

Цел: създаване на алтернатива за заетост на представители на групи в неравностойно положение

Местоположение: гр. Видин, община Видин

Период: 12.04 – 12.05 г.

Финансова стойност: 21 004 лв.

Донор: проект BUL/00/005 „JOBS“, „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“, Фонд за специални проекти

Партньорски:

„Стъпка напред“ – 2006 г. , „МС клуб“ – Княжевац, РСърбия

„Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности“ – 2006 г. РИО, Видин

„Видински Център за обучение на възрастни“ – обучение и стажуване на домашни помощници – 2007 г., ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

„Втори шанс“ – 2008 г., Община Видин

„Повече възможности за хората с увреждания чрез повишаване структурите на гражданското общество“ – 2008/2009 г., Българско сдружение за личностна алтернатива, София

„Социалното предприемачество – алтернатива за финансова независимост и социална стабилност“ – 2009/2011 г.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Център за социална рехабилитация и интеграция – социална услуга в общността за деца и лица с увреждания, възложена с договор за управление от кмета на Община Видин след проведен конкурс.

В края на 2006 г. към Фондацията се сформира доброволен екип от социални асистенти, които да оказват помощ на лица с увреждания. В началото на 2008 г. част от доброволците вече са назначени на трудови договори по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ като домашни помощници на деца и лица с увреждания и самотни стари хора.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

– Специализирано предаване за хора с увреждания „М като МОГА“

– Издаване на информационни материали за хора с увреждания и работодатели

– Провеждане на медийни кампании, работни срещи и дискусии

– Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с хора с увреждания

ПАРТНЬОРСТВА

Местни:

ПСО на ССБ – Видин

– ООИБ – Видин

– ТОГБ – Видин

– Дружество на диабетика – Видин

– РДПЛУЗ – Видин

– Община Видин

– Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин

– Дирекция „Бюро по труда“ – Видин

– АРРБЦ – Видин

– Търговско-промишлена палата – Видин

– Регионална занаятчийска камара – Видин

– Телевизия „Видин“

Международни:

– Гражданско сдружение „Добро дърво“ – гр. Зайчар, РСърбия

– Гражданско сдружение „МС Клуб“ – гр. Княжевац, РСърбия

– „Фронтлайн партнършип“ – гр. Брентууд, Великобритания

– „Уърк Експириънс ЮК“ – гр. Плимут, Великобритания

ИНИЦИАТИВИ

През 2006 г. екип на Фондацията създава Консултативен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания към Общински съвет – Видин.

По проект е изработена Стратегия за заетост на хората с увреждания от община Видин и план за реализацията й, които са приети на редовно заседание на Общински съвет – Видин като общинска стратегия.

P.S. следва продължение


Advertisements

11 Коментари to “Фондация „Подкрепа за реализация“ – неправителствена организация на и за хора с увреждания”

  1. Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и Says:

    […] т… on ПартньориКакто българската, т… on Фондация „Подкрепа за ре…Както българската, т… on ПартньориКакто […]

  2. Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и Says:

    […] т… on ПартньориКакто българската, т… on Фондация „Подкрепа за ре…Както българската, т… on Workshop, подготвен от […]

  3. Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и Says:

    […] за фондацията има в публикацията на Аксиния – ето тук. Фондацията е реализирала и участвала в много проекти, […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: