Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и реферати в рамките на срещата

Здраейте на всички!

Ако отворите страница „Задачи” в блога, ще намерите описани предстоящите задачи за юли. Там има 6 задачи, по които изобщо не е работено. В предишните две публикации („Какво разбирам под „инклузия” и „партиципация”? Еднакво разбиране ли имаме?” и „Какво се прави по въпросите на инклузия и партиципация в моя регион?”), в които исках да поставя началото на едни много БЪРЗИ и стойностни дискусии между българските участници по темите, севключи само Милена. Това означава, че тези задачи, които са отбелязани в страница „Задачи” за месец юли с „х”, ще останат заедно със задачите за месец август.

Проблемът (освен десетките други) е, че заради това закъснение на част от участниците, се бавят и другите.

Така. Предишните две публикации бяха по задачите, маркирани в темите на публикациите. Сегашната публикация е също по темата, маркирана в заглавието на публикацията. Върху какво искам да бъде акцентирано по време на семинарите, срещите и пр. с представителите на организациите „Амбулантна служба”, „Граждани на Европа”, „Цугфогел” и Комисията за подпомагане на включването (инклузията) на хората с увреждания в град Мюнстер)? Това е основният въпрос към всички български участници, на които те трябва да си отговорят сами за себе си и след това ― когато всички са готови с отговори ―да постигнем общо съгласие за това: какви акценти да има в срещите с тези организации, тоест какво те да представят от работата си, от дейността си и т.н. Целта на настоящето занимание е, според информацията, която тези организации ще получат от нас, да знаят как да оформят презентациите и срещите с нас.

Така, според последния вариант на програмата за едноседмичната среща в Мюнстер, която можете да изтеглите оттук –> programm_treffen_bg_version, ако я нямате, първото подобно мероприятие с посочените организации е планирано на 4 сепметври с дружеството „Цугфогел”. В първоначалната програма, която можете да изтеглите оттук –> Програма, ако не си спомняте за коя говорим, е записано, че темата за съответния ден ще бъде: Да си различен, е нормално. Акцент за деня: Начин на поведение спрямо различията ― сътрудничество и активно участие (партиципация) След като подминем въведението в темата, следва практическото изживяване, като методите са: Представяне на работата на дружеството „Цугфогел” и Семинари и ролеви игри за по-добро разбиране на ситуацията на хората в неравностойно положение.

Така. Тъй като ролевите игри (според един отговор на Яница преди няколко месеца) по принцип е по-добре да бъдат запазени в един вид „тайна”, за да не се изгуби техния „Аха”-ефект, нямам представа какви точно ситуации ще разиграваме и т.н. Затова се концентрираме върху семинара с „Цугфогел”: отдавна изказах мнение, че искам да разговарям с един човек (в неравностойно положение или с увреждане), на когото дружеството е помогнало да промени живота си към по-голяма самостоятелност. Искам да попитам този човек той какво разбира под инклузия, активно участие и гражданско общество. Защото за мен е важно да знам, че той разбира това, което и аз. Освен това, срещата с такива хора ще даде хиляди пъти повече отговори (и по-съдържателни), според мен, относно работата на дружеството. Той ще говори директно и ясно. Искам, също така, те да представят конкретни методи за прилагане на инклузията в ежедневието. Не само от дружества и специални организации за целта, а и от обикновени хора. Това са акцентите, които предлагам.

Следващото подобно мероприятие е нащше, вътрешно мероприятие. Също на 4 септември ще има уъркшоп на тема Да си различен е нормално. Метод: игрален салон. Водещ ще бъде Ани. Окей. Не зная какво означава „игрален салон” като метод и нямам конкретни предложения, просто нямам идеи. ТЪКМО ЗАТОВА разчитам пропуските ми да попълнят останалите участници.

На 6 септември ще се проведе уърркшоп с организацията „Амбулантна служба”, за която повече информация има ето тук. Доколкото виждам в програмата (първата), акцените за срещата с дружеството вече са поставени: Конвенция на човешките права и самоопределен живот вместо чуждо вмешателство в живота. Така, мой основен въпрос си остава следното: нека малко да ги конкретизираме тези неща. Конвенция на човешките права? Това предполагам, че е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Можете, ако ви интересува, да се запознаете с нея ето тук. Има една старичка публикация по въпроса от Ани. Който не е запознат с нея или е забравил за какво говоря, нека я прочете ето тук. С всичко, което в нея е написано като планирани дейности, съм съгласен. Дружеството ще се представи, ще има разговор с техен клиент. Така остава да помислим какво да ще го питаме този човек? След това ще има едно от най-интересните мероприятия, според мен, пак в рамкитена срещата ни с дружеството „Амбулантна служба”: да стигнем заедно с различен транспорт и по различни пътища до една предварително определена крайна точка. Пак Ви моля да дадете предложения за акценти при представянето на дружеството и за въпроси към техния клиент. Например можем да ги помолим за конкретни примери за прилагане на инклузия, защо те избраха именно подобен начин на помощ към хора с увреждания, каква е крайната цел: хората с увреждания как да водят самоопределен начин на живот, когато тяхното увреждане им налага помощта от страна на асистент, кои, според членовете на дружеството, са подходящите професии, които могат да се упражняват от хора с увреждане: според степента на увреждането. Защото мисля, че има някои професии, които може би тук, в България, не познаваме, но които са позходящи за хора с увреждане. Или пък са ни познати, но не са платени и т.н. Какъв е целият процес от записването на един човек с увреждане за помощ от страна на дружеството до ежеднавата му работа с асистент. По колко часа са заети асистентите с тези хора? Да разкажат как аз и Милена, или Ивета, или Дани, да речем, ао искаме да направим организация, подобна на тяхната, да го направим. Виждате колко много възможности има.

Така, следващото събитие е представянето на проектите на фондация „Подкрепа за реализация” на 6 септември. Повече информация за фондацията има в публикацията на Аксиния – ето тук. Фондацията е реализирала и участвала в много проекти, така че участниците от българската група, които не са членове на фондацията, е добре да почерпим от техния опит. Отново молба: какво да ги питаме, какво ни интересува, кои акценти? На мен ще ми бъде интересно да чуя Борислав. Ето какво е записано в краткото представяне на фондацията:

В изпълнение на стратегическата цел на организацията – да подпомага успешното приобщаване на хората с увреждания в обществения живот, са насочени основните дейности: Разработване и управление на проекти; Предоставяне на социални услуги в общността – домашни помощници и Център за социална рехабилитация и интеграция (информационно-консултантска дейност, правна помощ, психологическа помощ, рехабилитация, трудотерапия и организиране на свободното време); Рекламно-информационна дейност: специализирано предаване за хора с увреждания „М като мога”, издаване на информационни материали, провеждане на медийни кампании, работни срещи и дискусии; Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с хора с увреждания.

Ето още малко:

Регистрации и лицензи – през м. декември 2004 г. организацията е вписана в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалните услуги: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и обществени трапезарии.

През месец ноември 2007 г. Фондацията получава и лиценз за работа с деца с увреждания от Държавна агенция „Закрила на детето“ за предоставяне на следните социални услуги за деца: социален асистент за деца, домашен помощник за деца, център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Така, взимам първият от изброените проекти на фондацията: „Създаване на Младежки информационно-конкултантски център”. Доколкото съм разбрал, целта на проекта е да осигури по-добри възможности за заетост и интеграция на безработни младежи с увреждания.

На представянето на фондацията мисля да попитам Боби и Аксиния как се създава един такъв център. Какъв е пътят от възникването на идеята за проекта до неговата крайна реализация. Представете си какво включва този въпрос в себе си: една цяла поредица от конкретни стъпки, които тези хора са направили – административни, финансови и т.н, и т.н., които на мен изобщо на са ми ясни. Молбата ми към участниците е да помислят какво включва този път, за да им зададем конкретни въпроси.

На 7 септември ще има представяне на Комисията за подпомагане на инклузията на хора с увреждания в град Мюнстер. Какво прави тази комисия, че подпомага инклузията на хора с увреждания? Кой я финансира? Какви са конкретните мерки за включването на хора с увреждания? `Какви са резултатите? Защо включване, а не интеграция? Какви са отзивите на хората, на които е помогнато? Колко души работят към комисията? Програмите по инклузия на хора с увреждания какви мерки, методи на работа, конкретни мероприятия включват? Приемат ли доброволци? Какви са най-често срещаните проблеми в работата на Комисията? И т.н., и т.н. Вас какво ви интересува за робатата на Комисията, което мислите, че ще ви бъде полезно при завръщането в България. Между другото, кой е местният аналог на тази комисия? Сега се сетих – знаете ли (отворете сайта на МТСП), че все по-често администрацията в страната започва да създава програми по „включване” на хора в неравностойно положение, безработни и пр., а не за тяхното „интегриране”. Това е много интересен факт, защото показва, че не сме „последна дупка на кавала”. Разбира се, това е леко шеговита бележка, тъй като трябва, все пак, да се видят резултатите от тези програми. Кой има желание да ни информира за програми, да речем на МТСП и прилежащите агенции, за програми по включване? Очаквам вашите идеи за акценти при срещата с Аксиния и Боби, тъй като има много какво да научим от тях.

Така. Пак на 7 септември имаме посещение на Информационния център за хора с увреждания, което е работното място на Аня Щелинг (признавам си, че или съм забравил, или съм пропуснал да разбера коя е Аня Щелинг, освен че работи в Центъра). Какво искам да знам за Центъра? Какъв е този център? Каква информация дава на хората с увреждания? Кой го администрира? Кой го финансира? Организация с нестопанска цел ли е, фондация, местна административна структура? Колко души работят там? Какво правят всъщност, понеже на мен винаги ми е било интересно, когато чуя „информационен център”, тъй като знам колко трудно е да събереш, прочетеш, осмислиш, представиш в достъпен вид целия информационен поток. Мисля, че Информационният център представя информация за конкретни местни инициативи, програми и т.н. на фондации, на местната администрация, в които хора с увреждания могат да се включат, за да подобрят своя живот, най-общо казано. Вас какво ви интересува по отношение на центъра? Имайте предвид, че отиваме в този център и за да почерпим опит, който да пренесем в България и че посещението на Центъра е в ден, чиято тема е: Разрешаваме заедно социални проблеми!, а акцентите са: Подпомагане на местния социален ангажимент и Сътрудничество и създаване на контакти в мрежа. Вторият акцент е по отношение на срещата с д-р Тойбенер, която ще ни покаже как чрез социални онлан платформи можем да създаваме проекти в подкрепа на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Виждам, че в окончателния вариант на програмата уъркшопа с д-р Тойбенер е преместен за следващия ден, 8 септември, но това не променя акцента в крайна сметка. Аз искам да я попитам как да си направя блог или друга онлайн форма за комуникация между участници в проект, който аз подготвям, да речем. Какво е основното, което трябва да знам, преди да се захвана с блога? Как се прави блог, как се администрира, как се поддържа, какви са ризличните възможности за онлайн платформа като форма на комуникация между участници в соц. проект за подпомагане на хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Може и за са глупави и елементарни въпроси, но искам да знам. Ако тя прецени, че иска да им отговори, окей. Защото разбирам колко е глупаво да попиташ професионалист: „Извинявайте, как да си направя блог за моя проект?” Можем да измислим един предполагаем проект, в общи линии, и да питаме д-р Тойбенер за него в рамките на срещата. Очаквам вашите реакции.

Пак на 7 септември фондация „Огънят на Орфей” ще се представи. Тук аз нямам думата, тъй като съм част от фондацията, затова оставям инициативата за въпросите, за това, какво ви интересува по отношение на фондацията, как тя се включва в подпомагането на хора в неравностойно положение и пр. на вас, при все, че някои от участниците са участвали в мероприятия на фондацията, а други са запознати в общи линии с нейната дейност.

На 8 септември ще има уъркшоп с организацията „Граждани на Европа”. Темата на деня е: „Включване, инклузия, и партиципация, участие, означават дейно гражданско общество! Акцентите за деня са: Активно европейско гражданско общество и Разрешаване на социални проблеми в смисъл на инклузия и практическо участие като мотор за развитието на активното европейско гражданско общество. Методите са: Представяне на дружеството „Граждани на Европа” и неговите проекти и Семинар по темата: „Значението на местния социален ангажимент като зародишна клетка на европейския ангажимент” .

Аз искам представителите на организацията да обяснят как разбират идеята, че соц. ангажимент на местно ниво е път към ангажимент на европейско ниво. Как конкретно се постига това? Какво се побира в понятието соц. ангажимент, според техните разбирания и практики? По какви проекти работят? А вие къде искате да поставите акцент? Какво ви интересува? Повече за организацията межете да намерите тук.

Това е, което мисля по задачата. Очаквам вашите реакции, предложения за акценти, да кажете какво ви интересува, което организациите, с които ще се срещнем, да представят, въпросите си към тях.

Поздрави!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: