Какво се прави по въпросите на „инклузия” и „партиципация” в моя регион 2?

Дирекция „Социално включване” към МТСП http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/dpt_inclusion.htm

Елена Кременлиева E-mail: Elena@mlsp.government.bg Основни функции и задачи

1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството;

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;

3. координира участието на Република България в европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване и разработването и изпълнението на Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване в рамките на този метод;

4. координира разработването и изпълнението и осъществява мониторинга на Националния план за действие за социално включване като елемент от европейския Отворен метод на координация по социална закрила и социално включване и осъществява методическа подкрепа при разработването на други документи, свързани с участието на Република България в този метод;

5. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалното включване, подкрепата и социалните услуги за децата и семейството, подпомага разработването и дава становища по операции и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

6. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други документи в областта на социалното включване, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на Комитета по социална закрила и експертните групи към него, институции, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;

7. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на социалното включване и подкрепата и социалните услуги за децата и семейството;

8. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за социалните услуги за деца, които са делегирана държавна отговорност;

9. координира изпълнението на политиките в областта на подкрепата и социалните услуги за децата и семейството в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане;

10. подпомага управлението и участва в изпълнението на проекти в областта на социалното включване и подкрепата и социалните услуги за децата и семейството, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие, и поддържа връзки с представителството на банката за България на нейния официален език;

11. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет.“

През 2007 година участва в проекта „Национална кампания за социално включване на роми и хора с увреждания”, финансиран от ЕС по програмата на Общността „Действия на общността за насърчаване на сътрудничеството между страните членки да се борят със социалната изолация”. Автори и организатори на проекта са организацията „Център за развитие на медиите” ― София в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, „Център за независим живот” ― София, и фондация „Здравето на ромите” ― Сливен.

Ето накратко целта на проекта: Проектът е насочен към повишаване на обществената информираност и съзнание по проблемите на социалното включване и бе изготвен и съобразен с подписания от Република България Съвместен меморандум

по социално включване с цел подготовката на страната за пълноправно участие в открития метод на координация по въпросите на социалното включване след присъединяването й към ЕС.

И още: Меморандумът очертава основните предизвикателства, свързани с работата за преодоляване на бедността и социалната изолация. Специален фокус на проекта е повишаването на обществената информираност за Националния план за действие като основополагащ документ за борбата с бедността и социалната изолация и в частност проблемите на хората с увреждания и ромите.

 1. Проектът се е провел от януари до декември 2007 г. Ето и конкретно какви мероприятия са се провели в рамките на проекта:

ü  Изработка на промоционални и информационни материали: телевизионни и радио клипове за излъчване във всеки от целевите 10 града; плакати и брошури за разпространение във всеки от целевите 10 града; Интернет страница; информационен бюлетин с 3 издания;

ü  Курс за телевизионни журналисти от целевите 10 града на страната по въпросите на социалното включване;

ü  Курс за радио журналисти от целевите 10 града на страната по въпросите на социалното включване;

ü  Курс за журналисти от печатни медии от целевите 10 града на страната по въпросите на социалното включване;

ü  Курс “Ефективна комуникация с медиите” за представителите на местните власти, PR специалисти и социални работници от Монтана, Видин, Русе, Шумен и Добрич;

ü  Курс “Ефективна комуникация с медиите” за представителите на местните власти, PR специалисти и социални работници от Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас и Кюстендил;

ü  Създаване на мрежа от регионални журналисти от целевите 10 града и обучение за провеждане на местни кампании за социално включване;

ü  Провеждане на 10 публични форума в целевите 10 града на страната по въпросите на социалното включване – национални и европейски политики и практики, проблеми, предизвикателства и перспективи;

ü  Провеждане на 10 пресконференции в целевите 10 града на страната за местни и регионални медии;

ü  Предлагане на допълнителни информационни услуги във всеки от целевите 10 града чрез специализирания за хора с увреждания минибус на Център за независим живот, който функционира като мобилен информационен център;

ü  Национална  пресконференция в София;

ü  Изработка и издаване на наръчник за бъдещи инициативи на тема социално включване и насоки за организиране на публични форуми по темата;

ü  Изработка и издаване на доклад за напредъка на Националния план за действие.

Най-важните документи по проекта, а именно ― „Препоръки към изпълнението на Националната политика за социално включване на хора с увреждания и роми” и „Ръководство за провеждане на форуми за социално включване на хора с увреждания  и роми” можете да изтеглите оттук –> Препоръки към изпълнението на Националната политика за социално включване на хора с увреждания и роми; Ръководство за провеждане на форуми за социално включване на хора с увреждания и роми. Информацията е от 2007 г.

Струва ми се, ча за 2010 г. два са основните документи относно това, какво прави държавната администрация по въпросите за социално включване и равни възможности:

 1. План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания (в документа са отразени дейностите, които ще бъдат реализирани през 2010 г. и 2011 г. от отговорните за изпълнението институции), който можете да изтеглите оттук –> План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011(2)
 2. Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания  2008―2015 г., която можете да изтеглите оттук –> СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2008-2015 Г.

Няколко са, според мен, ключовите институции в страната за изпълнението на социалните политики на държавата: Агенцията за хората с увреждания (конкретно за политики, насочени към хора с увреждания) и Агенцията за социално подпомагане. Плюс Министерството на труда и социалната политика и Дирекция „Социално включване”, Националният съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет.

Два са, според мен, ключовите документи, на които се основава социалната политика към хората с увреждания и хората в неравностойно положение в страната: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2010 – 2011 ГОДИНА; Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания  2008―2015.

Сигурен съм, че има още документи. Най-малкото може да се цитира Конституцията, където са разписани основните права и задължения на гражданите. Силите ми позволяват да разгледам горепосочените документи. За резултати относно предприетите действия разчитам на отчетите и на докладите за изпълнение на конкретните мерки от страна на различните институции; на официалните документи за отпуснатите им бюджети. Където съм успял да открия допълнителна статистика, съм я приложил.

Изложение

Така. Ще започнем с Националната стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г., която е обща рамка, в която се движи социалната политика на държавата, включително и към хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Ще цитирам най-важните извадки, защото пространството тук е малко за цялата Стратегия.

Конкретните мерки по изпълнение на насоките, залегнали в Стратегията, са разписани в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2010-2011 г. Накратко казано ― в Плана за действие… 2010-2011 г. е разписано какво ще се прави по Насока 1, от коя институция/-и, с какво финансиране (без конкретни цифри), какъв ще бъде механизмът за мониторинг и т.н.

Постигнатите резултати се представят чрез Национален доклад по изпълнението на Плана за действие… Тук има една особеност: докладите по Плана се оформят след края на действие на Плана. Тоест Доклад за изпълнение на Плана за действие… за периода 2010-2011 г. можем да очакваме в края на 2011 г. Последният Доклад за изпълнение на Плана за действие…, който е правен, по моя информация, е за периода 2006-2008 г., като очаквам в края на 2010 г. да излезне и Доклада по изпълнение за периода 2008-2010 г. И така, последният документ, който ще покаже какво са свършили институциите, отговорни за провеждането на политиките относно социалната закрила и социалното включване, е Доклад относно изпълнението на Националния план за действие на България за социално включване 2006-2008 г. Пълният доклад можете да изтеглите оттук –> bulgaria_annex2_1_bg. Недостатък на този доклад е, че представя данни за 2006-2007-2008 г., което е с 2 години „по-стара” информация. Затова няма да цитирам нищо от него, а който иска, нека го прочете от файла. Както се досещате, не мога да приложа и офиц. данни за новия План за действие за 2010―2011 г., тъй като този План все още е в ход и трябва да се изчака края на периода.

За сметка на това ще приложа данни от отчетите на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хора с увреждания. Ако на някои данните му се сторят недостатъчни, винаги може да ме допълни. Бележка: не успях да приложа данни от двете агенции. Ако някой има интерес, може да влезе в сайта на двете агенции и да ни представи информацията. Разбира се – ако някой има желание.

Има още стотици закони и подзаконови актове, конвенции, международни споразумения, програми, доклади и т.н (чл. 6 на Конституцията, Закона за интеграция на хората с увреждания, Законът за защита срещу дискриминация, различните Националната програма за осигуряване на заетост, … за личен асистент,  Съвместния меморандум по социално включване между РБългария и ЕК от 2005 г., Европейска социална харта (2000 г.), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея (1992 г.), Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права (1970 г.), Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2006 г.) и т.н., и т.н.), които не мога да обема и няма как. Така че този коментар не е обективен в такава степен, в каквато на мен ми се иска, но, пак казвам, това избрах да приложа и това приложих. А и не съм експерт.

Поздрави и приятно четене!

Най-напред прилагам един списък с институции, които са били отговорни за изпълнението на целите, заложени в Плана за действие от 2006―2008 г., и списък на институциите на централно ниво, където има човек, с когото можете да се свържете по въпросите на инклузия. Както ще видите, и в Плана за действие 2010-2011 г. са посочение същите институции. Разликата е, че в новия План са разписани и някои НПО-та и сдружения на хора с увреждания в България. Прилагам и списък с онези видове социални услуги, предоставяни от специализирани институции и такива в общността, за които има описание какво представляват (като прикачен файл), и още един списък на всички видове социални услуги (списък от Агенцията за социално подпомагане).

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИНСТИТУЦИИ

Политическа цел 1: Ограничаване на предаването на бедността и социалното

изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално

изключване)

Координиращ орган: министъра на труда и социалната политика

Основни институции, отговорни за изпълнението:

• Министерство на труда и социалната политика;

• Министерство на образованието и науката;

• Министерство на здравеопазването;

• Министерство на финансите;

• Министерство на културата;

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

• Министерство на правосъдието;

• Национален осигурителен институт;

• Държавна агенция за закрила на детето;

• Държавна агенция за младежта и спорта;

• Агенция за социално подпомагане;

• Агенция пo заетостта;

• Главна инспекция по труда;

• Дирекция „Етнически и демографски въпроси” на Министерски съвет;

• Областни администрации;

• Общини;

• Други.

Политическа цел 2: Активно включване за най-отдалечените от пазара на труда

Координиращ орган: министъра на труда и социалната политика

Основни институции, отговорни за изпълнението:

• Министерство на труда и социалната политика;

• Министерство на икономиката и енергетиката;

• Министерство на образованието и науката;

• Министерство на финансите;

• Агенция за социално подпомагане;

• Агенция пo заетостта;

• Главна инспекция по труда;

• Областни администрации;

• Общини;

• Други.

Политическа цел 3: Равни възможности за най-уязвимите групи в обществото

Координиращ орган: министъра на труда и социалната политика

Основни институции, отговорни за изпълнението:

• Министерство на труда и социалната политика;

• Министерство на образованието и науката;

• Министерство на здравеопазването;

• Министерство на транспорта;

• Министерство на финансите;

• Министерство на културата;

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

• Министерство на държавната администрация и административната реформа;

• Държавна агенция за закрила на детето;

• Държавна агенция за информационни технологии и съобщения;

• Държавна агенция за младежта и спорта;

• Агенция за хората с увреждания;

• Агенция за социално подпомагане;

• Агенция пo заетостта;

• Главна инспекция по труда;

• Комисия за защита от дискриминация;

• Дирекция „Етнически и демографски въпроси” на Министерски съвет;

• Областни администрации;

• Общини;

• Други.

Политическа цел 4: По-добро управление на политиката по социално включване

Отговорна институция за инициирането на мерките за по-добро управление на

политиката по социално включване е Министерството на труда и социалната

политика.

Институции на централно ниво, където има лица за контакт по

въпросите на социалното включване

Ръководството и координацията на групата от лица за контакт по въпросите на

социалното включване се осъществява от министъра на труда и социалната политика.

Групата включва представители на:

1. Министерски съвет

2. Министерство на труда и социалната политика

3. Министерство на икономиката и енергетиката

4. Министерство на образованието и науката

5. Министерство на здравеопазването

6. Министерство на транспорта

7. Министерство на финансите

8. Министерство на културата

9. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

10. Министерство на държавната администрация и административната реформа

11. Министерство на правосъдието

12. Министерство на извънредните ситуации

13. Министерство на околната среда и водите

14. Министерство на земеделието и храните

15. Държавна агенция за закрила на детето

16. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

17. Държавна агенция за младежта и спорта

18. Агенция за социално подпомагане

19. Агенция по заетостта

20. Агенция за хората с увреждания

21. Главна инспекция по труда

22. Агенция за икономически анализи и прогнози (координираща Националната

програма за реформи)

23. Национален осигурителен институт

24. Национален статистически институт

Социални услуги

Специализирани институции:

1. Домове за деца, лишени от родителска грижа /от 3 до 7 год. включително/: общо 24 в страната. Изтелги файла –> Информация за домове за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 г. включ.
2. Домове за деца, лишени от родителска грижа /I – XIII клас/: общо 68 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за деца, лишени от родителска грижа 1-13 клас
3. Домове за деца с увреждания: общо 25 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за деца с увреждания
4. Домове за стари хора: общо 86 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за стари хора
5. Домове за възрастни хора с умствена изостаналост: общо 28 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за възрастни хора с умствена изостаналост
6. Домове за възрастни хора с физически увреждания: общо 26 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за възрастни хора с физически увреждания
7. Домове за възрастни хора със сетивни нарушения: общо 4 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за възрастни хора с сетивни нарушения
8. Домове за възрастни хора с деменция: общо 13 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за възрастни хора с деменция
9. Домове за възрастни хора с психични разстройства: общо 15 за страната. Изтегли файла –> Информация за домове за възрастни хора с психични разстройства
Услуги в общността:

1. Звено „Майка и бебе”: общо 10 за страната. Изтегли файла –> Информация за звено МАЙКА И БЕБЕ; KARTA-Z_MB
2. Приюти за безнадзорни деца: общо 4 за страната. Изтегли файла –>Информация за приюти за безнадзорни деца; KARTA_PRIUTI
3. Центрове за социална рехабилитация и интеграция: общо 55 за страната. Изтегли файла –> Информация за центрове за социална рехабилитация и интеграция
4. Дневни центрове за деца с увреждания: общо 71 за страната; Изтегли файла –> Информация за дневни центрове за деца с увреждания
5. Дневни центрове за стари хора: общо 39 за страната; Изтегли файла –> Информация за дневни центрове за стари хора
6. Дневни центрове за възрастни с увреждания: общо 53 за страната; Изтегли файла –> Информация за дневни центрове за възрастни хора с увреждания
7. Преходно жилище за деца: общо 10 за страната; Изтегли файла –> Информация за преходни жилища
8. Преходно жилище за лица: общо 6 за страната; Изтегли файла –> Информация за преходни жилища за лица
9. Наблюдавано жилище: общо 12 за страната; Изтегли файла –> НАБЛЮДАВАНО_ЖИЛИЩЕ_САЙТ
10. Защитени жилища: общо 96 за страната; Изтегли файла –> Защитени жилища
11. Центровете за настаняване от семеен тип за деца: общо 43 за страната; Изтегли файла –> Център за настаняване от семеен тип
12. Центровете за настаняване от семеен тип за лица: общо 1 за страната; Изтегли файла –> Център за настаняване от семеен тип за лица
13. Центровете за обществена подкрепа: общо 58 за страната; Изтегли файла –> Центрове за обществена подкрепа
14. Центрове за работа с деца на улицата: общо 11 за страната; Изтегли файла –> Центрове за работа с деца на улицата
15. Кризисни центрове за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик: общо 12 за страната; Изтегли файла –> Кризисни центрове за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик
16. Кризисни центрове за лица, пострадали от насилие или жертви на трафик: общо 1 за страната; Изтегли файла –> Кризисни центрове за лица, посдтрадали от насилие или жертви на трафик
17. Центрове за временно настаняване: общо 12 за страната. Изтегли файла –> Центрове за временно настаняване

ЗА ВЪЗРАСТНИ

1. БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ; 2. ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 3. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ; 4. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 5. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА; 6. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ; 7. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ; 8. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ; 9. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 10. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ; 11. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 12. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 13. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ; 14. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ; 15. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ; 16. ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА; 17. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 18. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ; 19. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ; 20. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 21. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ; 22. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 23. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 24. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ; 25. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ; 26. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ; 27. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С НАРКОТИЧНА И АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ; 28. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ; 29. КЛУБ НА ИНВАЛИДА; 30. КЛУБ НА ЛИЦА С НАРКОТИЧНА И АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 31. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА; 32. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА; 33. КОНСУЛТАТИВЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ; 34. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 35. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 36. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ПРЕЖИВЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ; 37. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ; 38. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 39. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 40. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 41. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 42. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; 43. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ; 44. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 45. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 46. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 47. НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ; 48. НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 49. ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА; 50. ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОД.; 51. ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ; 52. ОБЩЕСТВЕНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 53. ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 54. ПРИЮТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 55. ПРИЮТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ; 56. СЕЗОНЕН ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 57. СЛУЖЕБНА; 58. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 59. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 60. СОЦИОКОНСУЛТАНТ; 61. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 62. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ; 63. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ /ЖЕНИ; 64. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; 65. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; 66. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 67. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 68. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ С АЛКОХОЛНА И НАРКОМАННА ЗАВИСИМОСТ; 69. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; 70. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ; 71. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА; 72. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; 73. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ; 74. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ; 75. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ; 76. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЛИЦА С НАРКОТИЧНА И АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ; 77. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ И ДВИГАТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОМОЩТА НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА; 78. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕНИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 79. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ НАД 18 ГОДИНИ

ЗА ДЕЦА

1. ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ; 2. ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА; 3. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА; 4. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА „СИНЯТА КЪЩА“; 5. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ; 6. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С  УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ; 7. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ; 8. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ; 9. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; 10. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ; 11. ДОМ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ; 12. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ЗА ДЕЦА; 13. ЗАЩИТЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ДЕЦА; 14. ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“; 15. ЗДРАВНО-СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА; 16. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ; 17. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР „САМАРЯНСКА КЪЩА“; 18. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА; 19. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА ЖЕРТВА НА ТРАФИК И НАСИЛИЕ; 20. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ; 21. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ; 22. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА; 23. МОБИЛЕН ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; 24. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ; 25. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ЧРЕЗ СПОРТ; 26. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 27. ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И НАСТАНЕНИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ОТГЛЕЖ ДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА; 28. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ; 29. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА; 30. МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА; 31. ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТ ОСИНОВИТЕЛИ, ОСИНОВИТЕЛИ И ОСИНОВЕНИ ДЕЦА; 32. ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ, ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 33. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ, ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 34. ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА; 35. ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ; 36. ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ; 37. ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА; 38. ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 14 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, АКО УЧАТ – ДО 20 ГОДИНИ; 39. ПРИЕМНА ГРИЖА; 40. ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ДЕЦА; 41. ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА; 42. ПРИЮТ ЗА ДЕЦА; 43. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА; 44. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ; 45. СОЦИАЛЕН УЧЕБНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР; 46. СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ИЗКУСТВА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ «ДЕДАЛ»; 47. ЦЕНТРАЛЕН СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР; 48. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ ДЕЦА; 49. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА; 50. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП; 51. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА В РИСК; 52. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 53. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК; 54. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И РАБОТА С ДЕЦА; 55. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 56. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК; 57. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА; 58. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА; 59. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 60. ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 61. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ; 62. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК; 63. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; 64. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И С ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО; 65. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 66. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ; 67. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК; 68. ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА В РИСК; 69. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА; 70. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА; 71. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА; 72. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТ ОСИНОВИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ; 73. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТИ ЗА ОСИНОВИТЕЛИ, ОСИНОВИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 74. ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА; 75. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА; 76. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА; 77. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА; 78. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА И ЮНОШИ В НАСИЛИЕ; 79. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА; 80. ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА; 81. ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА; 82. ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА; 83. ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО; 84. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ; 85. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; 86. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ; 87. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ; 88. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА; 89. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ); 90. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА; 91. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА; 92. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ; 93. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В РИСК; 94. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ; 95. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ; 96. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ; 97. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА; 98. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДИ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ

Между другото, това е онлайн регистърът на доставчиците на социални услуги (по област, град, вид социална услуга), поддържан от Агенцията по заетостта. Там има полезна информация: http://212.122.188.84/ (който, мисля, не функционира, поне при мен), която може да ви помогне при събирането на информация за дейностите по социално включване и подпомагане по региони. И друга важна бележка: доколкото разбрах от прочетените документи, когато говорим за социална услуга, явно се приема, че една социална услуга е равна, да речем, на един център за временно наставяне. Тоест – ако имаме два центъра за временно настаняване, имаме две социални услуги. Подвеждащото е, че на практика това е един и същи вид соц. услуга, но количествено се изчислява така: 1 дом е равен на 1 услуга, 2 дома ― на 2 услуги, 3 дома ― на 3 услуги и т.н.

Какво е записано в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008―2015 г.?

Стратегията “очертава конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери (психологически, образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни)  пред социалното включване и равноправната интеграцията на хората с увреждания”. Тя има за цел „цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот”. Тя се приема в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите-членки на ЕС, принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания, Конвенцията на ООН за правата на детето.

Според последните данни, цитирани в Стратегията, „Лицата с увреждания са приблизително 10% от населението на Европейския съюз, като по-голямата част от тях са възрастни хора”. В Стратегията се цитира още Европейската стратегия за заетост и насоките към нея, където се признават и формулират проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания при намирането и задържането на работа. „В Насока 7 „Борба срещу дискриминацията и насърчаване на социалното включване посредством достъп до работа“ държавите-членки постигат съгласие да „въведат подходящи мерки, за да посрещнат нуждите на лицата с увреждания, етническите малцинства и работниците имигранти, свързани с тяхната интеграция към трудовия пазар, и да определят национални цели за постигането на тези мерки.”

На 27 ноември 2000 г. Европейският съвет приема Директива 2000/78/ЕО, с която се въвежда обща рамка за недопускане на дискриминация по признак раса, етнически произход, вяра, религия, пол, увреждане и сексуална ориентация, както  и равно третиране при наемане на работа и упражняване правото на труд. Това е първата законодателна мярка на Общностно ниво, която предоставя защита срещу дискриминация на хората с увреждания в работна среда.

Документите, които РБългария е ратифицирала относно защитата правата на всички граждани, а именно: 2000 ― Европейската социална харта /ревизирана/; 1992 ― Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея; 1970 ― Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права; Република България спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички правителства да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания, като им осигуряват заетост и все по-благоприятни условия на живот.

Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) създава условия за ползване на правата от хората с увреждания за самоопределяне и пълноценно участие в живота на страната и в реалностите на пазарната икономика. Гарантира се създаването на такава среда, в която хората с увреждания са възможно най-независими, като в същото време се запазват правата им на социална защита, адекватни социални услуги, интегрирано  образование и обучение, подходяща работна среда, възможности за културни и спортни изяви и т.н.

Съществен момент в ЗИХУ е оценяването на увреждането и на възможностите за интеграция. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка. Социалната оценка се осъществява на основата на медицинската експертиза и има за цел да установи потребностите от рехабилитация на човека с увреждане, неговите възможности за професионална реализация и за социална интеграция.

За подобряване на социалния статус на хората с увреждания е въведена месечна добавка за социална интеграция. Тя е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи на хората с увреждания и са предназначени за покриване на допълнителните им разходи за транспортни, информационни и телекомуникационни услуги, образование, квалификация, достъпна информация, обучение, лекарства, диетично хранене, балнеолечение и рехабилитация и т.н.

Законът за защита срещу дискриминацията доразвива принципа на защита от дескриминация и равенство пред закона, съдържащ се в чл. 6 на Конституцията. Целта на закона е да се осигури на всички лица (включително и хората с увреждания) правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот. В закона се дефинират пряката и непряка дискриминация, преследването (виктимизация), подбуждането към дискриминация, тормоза, сексуалния тормоз и расовата сегрегация. Предвидени са редица изключения, при които различното третиране на лица не се счита за дискриминация. Не се считат за дискриминация и специалните мерки в полза на лица или групи, с цел изравняване на възможностите им, докато тези мерки са необходими.

Законът съдържа и изрична разпоредба, с която се задължава  работодателя да пригоди работното място към нуждите на лице с увреждания при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя.

Антидискриминационни разпоредби се съдържат в Кодекса на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за семейните помощи за деца и др.

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г е разработен в съответствие с основните нормативни актове, изследвания и национални стратегически документи:

 • Съвместния меморандум по социално включване на Република България и Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република България за периода 2006-2008 г.;
 • Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.);
 • Националната програма за училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015г.) и Плана за действие за намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна учебна възраст (2007–2009г.);
 • Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета.

В Стратегията се казва още, че „основната цел на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г. е създаването на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, за успешната им реализация в живота на обществото”.

Според Стратегията,  „по-голямата част от хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване”. И още: „Високата степен на институционализацията им води до силно ограничаване на възможностите за добро образование и включване в живота, което от своя страна, още повече влошава шансовете на хората с увреждания за реализация на трудовия пазар, както и за участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото”.

„Изключително важна предпоставка за успешното социално включване на хората със специфични потребности е промяна в нагласите в обществото спрямо тях… Това обуславя необходимостта от провеждането на дългосрочни кампании за преодоляване на тези “субективни” бариери и за промяна на стереотипите в начина, по който се представят и възприемат увреждането и самите хора с увреждания. Много важно при този подход е хората с увреждания да се представят като носители на позитивни роли, като равнопоставени граждани в едно демократично общество. Кампанията за промяна на обществените нагласи трябва да протича успоредно с решаването на всички проблеми, свързани с уврежданията.”

Според авторите на Стратегията „Един от най-тежките проблеми за хората с увреждания – осигуряването на достъпна среда…” Според тях, е създадена добра нормативна база за преодоляване на проблема, като Закона за устройство на територията (ЗУТ) въвежда изисквания за изграждане на достъпна среда,  а конкретните изисквания за осигуряване на достъпна среда са въведени с редица наредби с технически норми за проектиране.”

„В голямата част от общините в страната има положителен обществен отзвук и нагласи относно осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания… Необходимо е да се създаде добра координация между местните власти и държавната администрация за събиране на информация по изпълнението на мерките за създаване на достъпна среда. В тази посока особено важна е ролята на областните съвети за регионално развитие, на общинските органи и трябва да окажат необходимото съдействие и помощ.”

За разширяване на възможностите на хората с увреждания до достъпен транспорт и транспортни услуги, поетапно основните железопътни гари се оборудват с пунктове за информация, диспечеринг и медицински грижи. Пуснати са в експлоатация по основните жп линии специализирани жп вагони с обособени места за трудноподвижни хора и техните колички и  придружители.  Изградени са санитарни възли за хората с увреждания в съответствие с европейски стандарти. Поетапно се изпълнява програма за скосяване на перони, тротоари и др. за осигуряване на възможност за придвижване с инвалидна количка.

Съвместно с общините в гр. София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас се определени и обозначени паркоместа пред приемните здания на жп гарите за паркиране на лични и специализирани автомобили на трудноподвижни лица.

Пуснатият в експлоатация нов терминал на Летище София също е съоръжен със специализирани движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица. На международните летища в София, Варна и Бургас функционират специализирани автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от въздухоплавателните средства до терминалите и обратно (амболифтове). Изградени са специализирани сервизни помещения за трудноподвижните лица. Тези летища разполагат и със закупени собствени инвалидни колички, които се предоставят на желаещите по заявка. В градския транспорт са пуснати в експлоатация автобуси и трамваи с падащ борд, както и специализирани бусове за трудно подвижни лица. С оглед осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания са адаптирани подходите към административните сгради и многопрофилните транспортни болници в София, Пловдив и Варна. Държавната агенция за младежта и спорта е изготвила стратегия за осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения в две основни направления:

1. Премахване на архитектурните бариери с цел осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания;

2. Инициативи, подпомагащи премахването на архитектурните бариери на спортните обекти и съоръжения.

В областта на културата „във всички софийски театри  и голяма част от извънстоличните театри са създадени постоянни и подвижни рампи за придвижване на инвалидни колички. В рамките на утвърдените  бюджетни средства за ремонт е осигурен достъп на хората с увреждания  до държавните културни институти в областта на  музикалното и танцово изкуство с национално значение”.

Комплексаната рехабилитация е разписана като друг основен приоритет по отношение на успешното включване на хората с увреждания. „Рехабилитацията на хората с увреждания е цялостен процес и трябва да се създават програми и структури, които да осигуряват последователното провеждане на стъпките от този процес, а именно – медицинска, професионална и социална рехабилитация… Цел на медицинската рехабилитация е да ограничи или да намали последиците от увреждането или заболяването и да възстанови или подобри физическите и/или менталните функции.” Авторите на стратегията признават, че рехабилитацията на хора с хронични заболявания и с трайни увреждания не е достатъчно застъпена в програмите по здравеопазване, и отбелязват, че НЗОК заплаща някои рехабилитационни процедури само на хора с временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация на хора с хронични заболявания и с трайни увреждания не се заплаща от НЗОК. Няма клинични пътеки по медицинска рехабилитация. С изключение на частичното заплащане на санаториално лечение по линията на социално подпомагане, хората с трайни увреждания нямат достъп до медицинска рехабилитация.”

И още: „Осигуряването с помощните средства, приспособления и съоръжения (ПСПС)и медицинските изделия е първата и най-важна стъпка в рехабилитационния процес, основната цел на който е постигане на максимална независимост на хората с увреждания и интеграцията им в обществото. На 12 юни 2007 г. влезе в сила Закона за медицинските изделия. По смисъла на този закон над 98 % от предоставяните до сега по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания помощни средства, приспособления и съоръжения са медицински изделия.”

По отношение на образованието в Стратегията пише: „Обхващането на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено образование.” Авторите цитират и следните данни: „За сравнение през 2005/2006 учебна година интегрирано са обучавани 1538 деца и ученици, подпомагани от 223 ресурсни учители, докато през учебната 2006/2007 г. броят на децата и учениците е над 4000, а ресурсните учители и други специалисти – над 900, т.е. броят на интегрираните деца се е увеличил близо три пъти, а броят на ресурсните учители – около четири пъти.

Открити са  28 ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. В 770 общообразователни училища и в 183 детски градини в страната се обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности.

По различни проекти на Министерство на образованието и науката е осъществено обучение на 400 начални учители от общообразователни училища в страната за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователна среда. През  2007 г. от Министерство на образованието и науката са осигурени още 3 000 000 лв. за изграждане на достъпна архитектурна среда.”

По отношение на специалните училища се отбелязва, че децата, учещи в подобни училища, намалява, като през учебната 2001/2002 годинаучениците в специалните училища са 17 563, а през учебната 2006/2007 г. ― 9 532. В Стратегията се казва, че е необходимо образователната политика да е насочена, от една страна, към намаляване на броя на специалните училища и увеличаване на броя на интегрираните деца със специални образователни потребности, а от друга – към определяне на нови функции на онези специални училища, които ще продължат да съществуват, насочени към обучение на деца с тежки и с множество увреждания и към подпомагане на включващото обучение – методически и със съответните специалисти.

Освен достъп до качествено образование хората с увреждания трябва да получат възможност и за трудова реализация в рамките на свободния пазар на работна ръка. „В Кодекса на труда е предвидено работодателите, които имат повече от 50 работници и служители, трябва да определят ежегодно работни места, подходящи за хора с намалена работоспособност в размер от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. Практиката обаче показва, че работодателите не изпълняват тази разпоредба.  По данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” през 2007 г. са констатирани 244 нарушения, свързани с неизпълнение на разпоредбата на чл. 315 от Кодекса на труда.

Законът за интеграция на хората с увреждания, в раздела “Трудова заетост”, урежда правото на труд на хората с увреждания в интегрирана работна среда, както и правата и задълженията на работодателите. Създадени са условия в трите форми на заетост: в обичайна среда, в специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в развитие на собствен бизнес. Министерският съвет ежегодно определя списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия и кооперации. На тях ежегодно се отпускат субсидии по защитени проекти и програми. Субсидират се и 30 на сто от дължимите  осигурителни вноски.

Агенцията по заетостта реализира програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта, насочени към осигуряване на заетост и повишаване на квалификацията на хората с трайни увреждания, както и към осигуряване на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания и тежко болни самотни хора.

Агенцията за хората с увреждания предоставя безвъзмездно финансиране на проекти за разкриване на собствен бизнес или подпомагане развитието на вече съществуващ бизнес на  хора с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. За финансиране могат да кандидатстват както собственици на фирми, така и физически лица с трайни увреждания.

Професионалната рехабилитация на много хора с увреждания се извършва в специализирани предприятия и кооперации. Опитът досега показва, че това не води до подобряване на тяхната професионална подготовка и трудова реализация.

В страната съществуват 91 специализирани предприятия за хора с увреждания, в които работят 14 573 души. Пазарният дял на тези предприятия, както и на кооперациите за хора с увреждания, продължава да се свива, поради което се закриват и значителен брой работни места за хора с увреждания. Освен няколкото специализирани фирми за хора със слухови и зрителни увреждания, специализираните предприятия приемат главно хора, които по медицински критерии са били определени като негодни да работят на досегашното си работно място в условията на свободна пазарна конкуренция. В тези предприятия работят предимно хора с хронични заболявания, за които общуването със средата не е проблем и съвсем незначителен брой хора с увреждания. Специализираните предприятия ползват данъчни облекчения и преки държавни субсидии. Преобладава мнението, че голяма част от тези работни места са непродуктивни, нископроизводителни, лошо платени и не отговарят на изискванията на трудовия пазар. В сегашната си структура специализираните предприятия не предлагат на хората с увреждания добри шансове да преминат към свободния пазар на работна ръка. Въпреки сегашното си състояние, специализираните предприятия остават една възможност за намиране на работа.

По отношение предлагането на социални услуги в Стратегията се казва: „Продължават усилията в областта на предлагането на социални услуги, насочени към социалното включване на хората с увреждания, съобразно техните желания и потребности. Като основен регулаторен механизъм за настаняване на деца в институции, както и за разширяването и подобряването на качеството на социалните услуги за деца с увреждания се прилага Законът за закрила на детето. Работи се по превенция на изоставянето на деца, като усилията са насочени към постоянно осигуряване на социална и психологическа подкрепа на деца и техните семейства, в които е възникнал проблем… При настаняване на деца в специализирани институции, плановете за действие по случаите се предоставят на директорите на специализираните институции. Провеждат се заседания на мултидисциплинарни екипи, на които се обсъждат настъпилите промени в развитието на всяко дете, настанено в специализирана институция. Целта е да се предприемат мерки за установяване на по-добро взаимодействие с ръководството и персонала на тези специализирани институции за въвеждането на мултидисциплинарна и междуинституционална екипност при вземането на решения за децата.

Държавната агенция за закрила на детето организира процес на провеждане на оценка на специализираните институции за деца в цялата страна през 2006 г. чрез прилагане на Механизъм за закриване, реформиране и преструктуриране на специализираните институции за деца, при която са оценени 144 институции за деца.

Комисиите, извършили оценката, са представили своите препоръки за бъдещото развитие на всяка  институция – реформиране, преструктуриране или закриване… Експерти на Държавната агенция за закрила на детето в сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации са разработили Методически указания за изготвянето на проектите за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца. Указанията са предназначени за общинските администрации, екипите на специализираните институции, както и за служителите на всички институции и организации, които пряко или непряко участват в подготовката на тези проекти.

С направените законодателните промени в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето се разшириха възможностите за развитие на различни видове социални услуги за деца и семейства в общността, предоставяни в съответствие с нормативно утвърдени стандарти за качество, като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции. Има три групи стандарти за качество: за социални услуги, предоставяни в семейна или близка до семейната среда; за приемни семейства и за социални услуги, предоставяни в специализирани институции за деца… Към м. септември 2007г. са издадени 275 лиценза за социални услуги за деца. Това са услугите център за социална рехабилитация и интеграция; дневен център; социален асистент, личен асистент, защитено жилище и др.»

Въведен е статутът на професионалното приемно семейство и са регламентирани отделните стъпки при осъществяването на тази нова мярка за закрила. Една от рисковите групи, които приоритетно ще бъдат настанявани в такива семейства, ще са именно децата с увреждания. Държавната агенция за закрила на детето осъществява системен мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата и на стандартите за социални услуги за деца… Досега са осъществени няколко мащабни планови проверки относно спазването на правата на децата с увреждания в цялата страна  – в помощните училища, в дневните центрове и в социално-професионалните учебни заведения.»

«В системата на психичното здраве Министерството на здравеопазването осъществява преход от институционална психиатрия към психиатрия и алтернативни услуги в общността за хората с психични разстройства, а също така подобряване на условията за тези лица в лечебните заведения и специализираните институции, както и гарантиране на човешките им права.

Необходимо е да продължи процесът на създаване на алтернативни услуги в общността, като дневни центрове, защитени жилища, защитени работни места, информационни центрове за тези лица в съответствие с добрите практики в държавите-членки на Европейския съюз.

Какви са целите и как ще бъдат постигнати?

(Целият План за действие за осигуряване на равни възможности на хора с увреждания

2010-2011 г. можете да изтеглите оттук –> План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011(2))

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

2010 – 2011 ГОДИНА

Дейност

Мярка

Отговорна институция

Индикатори за изпълнение

Срок

Финансови средства

Цел 1

Създаване на адаптирана  към нуждите на хората с увреждания среда

 1. Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места.
 • Осигуряване на достъп до спортните и културните обекти за хора с увреждания
1.Привеждане на спортните обекти в съответствие с изискванията за достъпност.

2. Осигуряване на достъп до културните институти за хора с увреждания, чрез ремонт и реконструкция на сградите.

3.Създаване на условия за читалищата чрез допълваща целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция на сградите за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

4.Финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение.

5. Извършване  на  мониторинг  по  изпълнение  на  поетите  задължения по проектите

6. Осигуряване на физически достъп за хора с увреждания до парк „Острова” и парк „Стадиона” в гр . Пазарджик

МФВС, кметове на общини, собственици на обекти, неправителствени организации

Министерство на културата, кметове на общини

Министерство на културата, кметове на общини

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Кмет на Община Пазарджик

Брой адаптирани обекти

Брой адаптирани обекти

Брой читалища, в които е осигурен достъп за хора с увреждания

Брой финансирани проекти

Брой адаптирани обекти

Брой  проверки

2010 – 2011  г.

2010-2011 г.

2010-2011 г.

2010 – 2011  г.

Постоянен

2010 – 2011  г

в рамките на бюджета на отговорната институция, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

Финансирането е в рамките на бюджета на община Пазарджик, със средства от фондове на ЕС или чрез други програми и проекти

 • Изграждане на достъпна градска среда
1. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в гр. Пазарджик

2. Изграждане на външен асансьор за сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр.Пловдив,

ул.” Богомил”№31

3. Предвидени дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”:

– Ремонт/реконструкция/ обновяване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети;

-Ремонт/реконструкция/ обновяване на ремонт на бюрата по труда

– Ремонт/реконструкция/ обновяване на културна инфраструктура – културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот;

-Ремонт/реконструкция/ обновяване на администативни общински сгради

Община Пазарджик

МРРБ, Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Общини, сдружения на общини;

Организации с нестопанска цел;

МТСП – Агенция по заетостта;

МТСП – Агенция за социално подпомагане;

Министерство на културата;

Университети

Брой адаптирани улици,

Брой изградени подходи,

Брой монтирани   звукови светофари

Брой монтирани часовници за обратно броене на светофарите

Осигуряване на маркировка за хора с увреждания

1 Брой монтиран външен асансьор

Вид подобрена инфраструктура (според спецификата на обявената схема), брой ремонтирани/реконструирани сгради – по отделни институции.

2010 – 2011 г.

2010 г.

2010 – 2011 г.

След приключване на проектите

Финансирането е в рамките на бюджета   на общината и със средства от фондове на ЕС или чрез  програми и проекти

В рамките на бюджета на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Забележка: Размера на средствата е в зависимост от обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР; включени в бюджета на одобрените бенефициенти за финансиране по Програмата проекти

 • Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво
1. Сформиране на междуведомствена работна група

2. Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво

МТСП, МРРБ, МТИТС, НСОРБ, неправителствени организации Одобрен механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво 2010 г. в рамките на бюджета на отговорните институции
 • Обучаване на проектанти, инвеститори, строители и други специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания
1. Обучение на специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания

2. Провеждане на семинари за разясняване принципите за достъпност, заложени в актуалната нормативна база; аудиториуми и други форми за постоянно повишаване квалификацията на членовете на КАБ

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране,

Камара на     архитектите в България,

Камара на строителите,

Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти с методическото съдействие на

Камара на архитектите в България с методическото съдействие на МРРБ

Брой обучени специалисти

Брой семинари

Брой участници

Постоянен

2010-2011 г.

в рамките на бюджета на отговорните институции

Финансиране със  средства от бюджета на КАБ, Центъра за повишаване на квалификацията на архитектите към КАБ и други източници

2. Достъпен транспорт
 • Определяне на места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания.
1. Определяне на места за паркиране за ЛМПС на хора с увреждания

2. Обозначаване на местата за паркиране с международния символ за лица с увреждания

Кметове на общини Брой места за паркиране, предназаначени за хора с увреждания 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
Адаптиране на превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания Въвеждане в експлоатация на адаптирани превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания Кметове на общини, неправителствени организации Брой адаптирани превозни средства от градския транспорт 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
Осигуряване на достъп в системата на:

1.Железопътния транспорт

1. Увеличаване на броя влакове, в чиито състави са включени вагони с обособени места за хора с увреждания и техните придружители

2. Осигуряване на достъпни санитарни възли за пътници на инвалидни колички.

3. Пускане на влаковете по нови дестинации.

4. Адаптиране на жп-гари и осигуряване на служби за пътниците с увреждания, приспособени подходи, санитарни възли, телефони и др.

МТИТС, „БДЖ” ЕАД,  НК ЖИ Брой влакове с пригодени вагони за трудноподвижни лица

Брой достъпни тоалетни

Брой нови дестинации с адаптирани влакове

Брой гари,  пригодени  за трудноподвижни лица

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

2.Морския транспорт

Осигуряване на достъп за хора с увреждания до административните сгради, както и до съоръженията на морския и речния транспорт Администрация на

БМФ и БРП

Морска администрация

Брой адаптирани административн сгради

Брой адаптирани съоръжения

2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

3. Достъпна информация и комуникации

 • Ефективна нормативна база, задължаваща всяка медия да осигурява част от информацията по адекватен и подходящ начин за хора с различни видове увреждания
Осигуряване на достъпна информация за хората с увреждания Съвет за електронни медии (СЕМ) 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

 • Достъп на всички етапи до цялата информация, отнасяща се до правата и задълженията на хората с увреждания, предлаганите услуги и програми.
1. Предоставяне на информация относно реда за освидетелстване и обжалване пред органите на медицинската експертиза (НЕЛК)

2.Предоставяне на информацията в достъпна форма – визуално представяне на текст, текстови дублаж, субтитри, брайлово писмо, жестомимичен език и жестомимичен дублаж, гласов дублаж, тактилна комуникация, уголемени щрифтове, достъпни  мултимедии, както и всякакви писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и алтеранативни способи, средства и формати за достъпна информация.

Национална експертна лекарска комисия

АХУ, Съюз на глухите в България

Брой обслужени лица с увреждания

Брой изготвена достъпна информация за хората с увреждания.

2010 г.

2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

Цел 2

Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижа  в семейна среда

1. Достъп до качествени дневни грижи за деца с увреждания чрез:

 • Разширяване обхвата и предоставяне на различни форми на дневни грижи за деца с увреждания въз основа на проучване и планиране за местните потребности
1.Разкриване на нови Дневни центрове за деца с увреждания за предоставяне на дневна и седмична грижа.

2.Разкриване на нови социални услуги: Дневни центрове за деца с увреждания, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална рехабилитация и интеграция

3.Предоставяне на услуги в семейна среда от Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник

ДАЗД, АСП,

Кметове на общини и неправителствени организации

Кметове на общини, Агенция за социално подпомагане, неправителствени организации

АСП(Д „СП”-Пазарджик), Община Пазарджик, Неправителствени организации .

Брой открити дневни центрове за деца с увреждания

Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца с увреждания

Брой обслужени лица

Брой лични асистенти

Брой социални асистенти

Брой домашни помощници

2010 – 2011 г.

2010 – 2011 г.

2010-2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

Финансирането ще се осъществява чрез проекти и програми от Държавния бюджет и Европейските фондове

Финансиране със средства от Европейския съюз

 • Развита система от стимули за общинските власти за разкриване на различни форми на дневни грижи, вкл. и на алтернативи на детските ясли и градини, като напр. показалите своята ефективност фамилни центрове и др.
1.Разкриване на нови социални услуги, които да осигурят алтернативна грижа за деца с увреждания, както и подкрепа на семействата Кметове на общини, Агенция за социално подпомагане, Неправителствени организации Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца и семейства 2010 – 2011 г. в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране
 • Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа за отглеждане на детето в семейството.
1. Разширяване възможностите за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане чрез социалните услуги в общността, мобилни услуги, финансова подкрепа

2. Превенция на отглеждането на деца в специализирани институции

3. Създадена мрежа от социални услуги в подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания

4. Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа:

Рехабилитация, информиране, консултиране, юридически , психологически, социално-педагогически и др. услуги

Кметове на общини, ДАЗД, АСП

АСП, ДАЗД, Сдружене ИСДП – София чрез КСУД – Пазарджик, Община Пазарджик

Брой разкрити нови социални услуги

Брой мобилни услуги

Създадена мрежа от социални услуги

Брой семейства, получили съответните услуги

2010 – 2011 г.

2010

2011г.

в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране

Финансиране от републиканския бюджет чрез Община Пазарджик в рамките на отговорната институция

 • Оптимизирано съотношение между броя на персонала и броя на децата в различните форми на дневни грижи за предоставяне на качествени социални услуги.
1. Провеждане на обучения на общински администрации по определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности чрез прилагане на Методиката за предоставяне на социални услуги. Кметове на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации Повишаване качеството на предоставяните услуги, наличие на специализиран персонал, който да е в състояние да отговори на потребностите на ползвателите на социални услуги 2010-2011г. в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране
 • Продължаване процеса на преструктуриране на институциите за деца с увреждания
1. Разработване на визия за деинституционализация на децата в България

2. Обучение и методическа помощ на регионалните екипи, ангажирани с разработването на институционалните проекти за реформиране и преструктуриране и на плановете за закриване на институциите за деца.

МТСП, АСП, ДАЗД Утвърдена визия за деинституционализация

Брой проведени обучения

2010 – 2011г. в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

 • Осъществяване на мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции.
1. Извършване на мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции.

2. Упражняване на контрол за спазване на правата на децата с увреждания и

ДАЗД, АСП, Неправителствени организации, работещи в областта на закрила на деца с увреждания,

Кметове на общини

Брой извършени проверки в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

 • Оказване на методическа и професионална подкрепа на доставчиците на социални услуги, предоставяни в специализирани институции за деца с увреждания, с оглед подобряване качеството на грижите.
1. Осигуряване на методическа и професионална подкрепа от Дирекция „Закрила на детето” АСП, ДАЗД Повишаване компетентността, професионалните умения на доставчиците на социални услуги за деца 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

Цел 3

Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания

1. В средното образование е необходимо да продължи прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез:

 • Изграждане на положителни нагласи към интегрирано обучение в различните общности – учители, ученици, деца и родители.
1.Приемане на децата със специални образователни потребности от обществото без резерви.

2. Създаване на подкрепяща среда за обучение на деца със специални образователни потребности

МОМН, Ресурсни центрове, директори на училища, кметове на общини

МОМН, общински администрации

Брой деца със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано

Брой насочени деца от РИО към общообразователни профилирани и професионални училища

Брой детски градини и училища и обслужващи звена  с изградена подкрепяща среда

постоянен В рамките на бюджета на МОМН, както и със средства по националните програми

Финансирането е в рамките на бюджета на ресурсен център и учебните заведения

в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

 • Осигуряване на оптимизирана система от специални училища
1.Закриване или преобразуване на  специални училища МОМН, общини Брой закрити или преобразувани специални училища 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция

или други източници на финансиране

 • Създаване на условия за достъп до образование на децата с увреждания, настанени в специализираните институции
1.Осигуряване на достъп до различни форми на обучение на деца с увреждания, настанени в специализираните институции МОМН, РИО, МТСП Брой деца, на които е осигурен достъп до общообразователно или специално училище 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорните институции
 • Осъществяване на контрол относно спазване правото на достъп до образование на децата с увреждания в специализираните институции
1. Извършване на проверки (регулярни, по сигнали) МОМН, РИО, МТСП, ДАЗД Брой извършени комплексни проверки 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорните институции
2.В сферата на висшето образование
 • Актуализиране на учебните планове във  всички педагогически специалности (с учителска правоспособност) във висшите училища с оглед повишаване на квалификацията за работа с младежи със специални образователни потребности.
1. Включване в обучението на теми за работа с младежи със специални образователни потребности МОМН, Висшите училища Брой висши училища с актуализирани учебни планове 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Разширяване достъпа до специалности във висшите училища  в дистанционна форма на обучение за младежи с увреждания.
1. Осигуряване на възможности за  дистанционно обучение

2. Разкриване на дистанционно обучение за младежи с увреждания

МОМН, Висшите училища Брой проведени дистанционни форми на обучение за младежи с увреждания

Брой включени младежи в дистанционно обучение

2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
Цел 4

Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

 • Разработване на програми за последователното провеждане на цялостния процес на рехабилитация – медицинска, професионална и социална.
1.Нормативна промяна в модела на медицинската експертиза

2.Промяна на модела на социалната оценка, с цел осигуряване на оптимални срокове, достъпност и компетентност при освидетелстването на хората с увреждания и тяхното интегриране

МЗ, НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК

МТСП, АСП

Утвърдени нормативни документи, които регламентират медицинската експертиза

Одобрен нов регламент за извършване на социална оценка за хора с увреждания

2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Ранна диагностика и превенция на уврежданията.
1. Повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и повишаване на грамотността им относно възможни рискове от неправилен начин на живот през време на бременността МЗ, ДАЗД, общопрактикуващи лекари Брой проведени мероприятия

брой включени бъдещи майки в мероприятията

2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Изграждане на структури и съответните механизми на заплащане за осъществяване правото на хората с увреждания на медицинска рехабилитация:
1.Рехабилитационни центрове с интердисциплинарни екипи – лекари, психолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти – за стационарно провеждане на комплексна медицинска рехабилитация.

2.Мрежа за осигуряване и предоставяне на услуги по медицинска рехабилитация. Рехабилитационните услуги без настаняване в стационар да имат предимство пред стационарните.

3. Включване на  осигурителните фондове (социални и здравни), НЗОК, НОИ и др. в дейностите по медицинска рехабилитация на хора с увреждания в осигурените, респективно платени от тях здравни и социални услуги.

НЗОК, съгласно Наредба № 40  на МЗ за основния пакет от здравни  дейности гарантиран от бюджета на НЗОК

НЗОК

НЗОК, НОИ

Брой рехабилитационни центрове

Брой екипи

Функционираща мрежа за медицинска рехабилитация

Брой хора с увреждания, ползващи медицинска рехабилитация

2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Прецизиране на нуждата от ПСПС и медицинските изделия.

1.Утвърждаване и прилагане на  механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции

2.Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г.

МТСП, МЗ, НЗОК, МФ

МЗ, НЕЛК/ТЕЛК

Утвърден механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции

Прецизирани критерии

2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Определяне и договаряне на адекватни цени на заплащане.
1.Методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. МТСП, АСП, АХУ, МЗ, НЗОК Утвърдена методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Повишени изисквания към доставчиците на ПСПС и медицинските изделия.
1.Извършване на контрол на предлаганите на  пазара медицински изделия за хора с увреждания и тяхната безопасност, съгласно Закона за медицинските изделия. МТСП, АХУ, МЗ, ИАЛ, МИЕТ (Комисия за защита на потребителите) Одобрени промени в нормативната уредба 2010- 2011 г. В рамките на бюджета на отговорната институция
 • Съчетаване на индивидуалния избор с експертната оценка за необходимостта от ПСПС и медицински изделия, съобразно възрастта, активността, професията и заетостта.
1.Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г. МТСП, МЗ, НЕЛК/ТЕЛК Приети промени в  Приложение №7  към ЗИХУ 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Осигуряване на подходящи услуги за хората с увреждания като предпоставка за тяхното пълноценно социално включване.
1. Предоставяне на услуги за лица с увреден слух на жестомимичен език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции.

2.Предоставяне на услуги за придружители на лица с увредено зрение при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции.

3.Предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции.

4.Осъществяване  на  мониториг  относно ефективното  усвояване  на  отпуснатите  средства.

АХУ, СГБ, СИБ, ССБ Брой лица с увреден слух, ползвали преводачи на жестомимичен език.

Брой лица с увредено зрение, ползвали придружители.

Брой трудноподвижни лица, ползвали придружители.

Брой  проверки

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Постоянен

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

Цел 5

Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места

 • Реализиране на програми и мерки за създаване на трайни работни места с осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда.
1.Реализиране на Националната програма за заетост и  обучение на хора с трайни увреждания.

2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29 годишна възраст, вкл. Военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2  от ЗНЗ).

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52, ал.1 и ал.2 от ЗНЗ).

МТСП, АЗ,

МТСП, АЗ

МТСП, АЗ

Брой нововключени  безработни лица с трайни увреждания

Брой работили лица

Изплатени  средства от държавния бюджет

Брой нововключени безработни лица с увреждания,

Брой работили лица,

Останали на работа лица при същия работодател след изтичане на срока по договора

Изплатени средства от държавния бюджет

Брой нововключени безработни лица с увреждания,

Брой работили лица,

Останали на работа лица при същия работодател след изтичане на срока по договора

Изплатени  средства от държавния бюджет

2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Стимулиране на работодатели за наемане на хора с трайни увреждания и за приспособяване на работната среда спрямо техните нужди.
1.Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място.

2.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване на условията на труд и технологично обновяване на производствения процес.

3.Осъществяване  на  ефективен  мониторинг  по  изпълнение  на  договорни  задължения по проектите

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Брой хора с увреждания, наети в обичайна работна среда.

Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд в специализирана работна среда. Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации.

Брой  проверки

постоянен

постоянен

постоянен

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.
1.Реализиране на Националната програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”, чиято цел е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания

2.Финансиране на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за  започване на самостоятелна стопанска дейност.

3.Осъществяване  на  мониторинг  по  изпълнение  на  договорни  задълженияпо проектите

МТСП, АЗ, „Национален гаранционен фонд” ЕАД, Банки – партньори по проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”.

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Брой лица с увреждания, на които се възстановяват лихвите по одобрен кредит по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”

Изплатени  средства от държавния бюджет

Брой хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност

Брой  проверки

постоянен

постоянен

постоянен

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия и създаване на нови такива.
1. Откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания НПО, АХУ Брой открити предприятия

Брой подкрепени предприятия

Брой заети лица с трайни увреждания

постоянен Републикански бюджет, общински бюджет, ОП „РЧР” и други източници
 • Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.
1. Повишаване квалификацията на персонала НПО, АХУ Проведени обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания

Проведени обучителни семинари на работещите хора с увреждания

постоянен В рамките на бюджета на отговорната институция и ОП „РЧР”
Цел 6

Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги

 • Усъвършенстване на схемите за предоставяне на услугите личен асистент и социален асистент в национален мащаб
1.Реализиране на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” МТСП, АСП, АЗ Брой ползватели на услугата „личен асистент” по НП „АХУ”

Брой наети лица като лични асистент

Брой нововключени безработни лица

2010- 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Разработване на механизми и стимули за НПО за поемане на държавни и общински функции в областта на социалните услуги, на основата на конкурси за финансово и материално обезпечаване на съответните проекти.
1. Разкриване и управляване на социални услуги от НПО. общински администрации Брой проведени конкурси 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Постепенно намаляване броя на специализираните институции за социални услуги за хора с увреждания и на местата в тях, чрез въвеждане на стимули и мерки, насочени към оставане на хората с увреждания в обичайната среда и семейството.
1.Продължаване процеса на деинституционализация МТСП, АСП, МЗ, ДАЗД Брой закрити специализирани институции 2010 – 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Развиване на дневни форми за извършване на социални услуги – дневни центрове центрове за социална рехабилитация и интеграция  и др.
1.Подобряване качеството на предоставяните

социални услуги

2. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 40 места в с. Звъничево, общ. Пазарджик

АСП, ДАЗД

НПО и общински администрации

Сдружение „ПАРТНЬОРИ –ДИТ”- Пазарджик

Брой открити социални услуги в общността 2010- 2011 г.

2010- 2011 г.

Републикански бюджет, Общински бюджет и др. източници

Републикански бюджет, Общински бюджет и др. източници

 • Ефективен мониторинг и контрол върху качеството на грижите и услугите, предлагани за децата в специализираните институции.
1. Извършване на проверки за качеството на услугите Държавна агенция за закрила на детето Брой извършени проверки

Обобщен доклад

2010- 2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Преструктуриране на специализираните институции с цел трансформирането им в различни видове социални услуги в общността.
общински администрации и НПО Брой преструктурирани институции
 • Изграждане на защитени жилища за лица с ментални увреждания, с множество увреждания, включително и сляпо-глухи, които нямат подходящи условия за живот в домашна среда при близките си или нямат близки, които да се грижат за тях.
1.Откриване на нови услуги от резидентен тип (защитени жилища)

2.Подобряване качеството на предоставяните социални услуги

общински администрации и  НПО Брой открити защитени жилища

Брой лица, потребители на социалната услуга защитено жилище

2010 г. Републикански бюджет, Общински бюджет, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и др. източници
 • Оказване на системна методическа помощ и подкрепа на доставчиците на социални услуги от компетентните държавни органи с оглед подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.
1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра към АСП

2. Оказване на методическа подкрепа при предоставянето на социални  услуги на хора с увреждания.

АСП, ДАЗД Брой издадени удостоверения за вписване в Регистъра към АСП

Брой доставчици на услуги, на които е оказана методическа подкрепа

постоянен в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Подобряване качеството на грижа  и прилагане на нови стандарти  за грижа в специализирана институция чрез прилагане на индивидуален подход.
1.Кадрово обезпечаване със специализиран персонал и провеждане на обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на индивидуален подход. АСП, ДАЗД и общински администрации Брой проведени обучения

Брой обучени лица

2010 г.

2011?

в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността за деца и за хора с увреждания с оглед прилагането на съвременните стандарти за медицински и социални грижи.
1.Повишаване квалификацията на персонала за предоставяне на качествени грижи на хората с  увреждания. МТСП, АСП, ДАЗД  и общински адмистрации Провеждане на обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания.

Брой обучени лица.

Квалификационен курс за 20 учители от детски градини за „Интегриране на деца със СОП”.

2010 г.

2010 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция и Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

в рамките на бюджета на отговорната институция

Цел 7

Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот

 • Развитие  и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации
1.Финансиране на проекти на НПО с нестопанска цел, за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото

2.Осъществяване  на  мониторинг  по  изпълнение  на  поети  задължения по проектите

2.Финасиране на проекти по различни програми на Министерството на културата

3.Участие в културни прояви и развлечения

АХУ, НПО

МФВС, АХУ, НПО

МК

МК

Брой финансирани проекти

Брой обхванати лица с увреждания

Брой активни участници

Брой  проверки

Брой проекти

Брой лица с увреждания, участващи в културни прояви

Постоянен

постоянен

постоянен

постоянен

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Създаване на условия за интегрирано обучение в областта на науката, изкуството, спорта на децата с увреждания
1.Организиране на съвместни спортни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища

2. Организиране на съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища

МФВС, МОМН

МОМН, общини, НПО

Брой спортни появи

Брой участници

Брой проведени мероприятия – изложби, състезания

2010 г.

2010 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

в рамките на бюджета на отговорната институция

 • Създаване на условия за развитие  на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания.
1.Финансиране  по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби МФВС, МОМН, ДАЗД, общини Брой на деца обхванати в програмата 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Обучение на персонал на организации за спорт, развлечение, туризъм, култура и други за общуване с хора с увреждания.
1.Обучение на спортни специалисти в прилагането на адаптиран спорт за хора с увреждания

2. Обучение на специалисти, работещи в областта на културата  за  общуване с хора с увреждания

3. Обучение на специалисти, работещи в областта на туризма за общуване с хора с увреждания

МОМН,  МФВС, НСА, НПО

МК, НПО

МИЕТ, НПО

Брой проведени обучения

Брой обучени специалисти

Брой проведени обучения

Брой обучени специалисти

Брой проведени обучения

Брой обучени специалисти

2010 г.

2010 г.

2010 г.

в рамките на бюджета на отговорната институция

по програми и проекти

в рамките на бюджета на отговорната институция,

по програми и проекти

в рамките на бюджета на отговорната институция,

по програми и проекти

 • Осигуряване на места за отдих, спорт и туризъм като хотели, плажове, спортни центрове, гимнастически зали и други, достъпни за хора с увреждания.
1.Финансиране на държавния спортен календар на БПА и СФГБ МФВС, БПА, СФГБ Брой на проведени състезания от БПА и СФГБ

Брой участници в държавния спортен календар

2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Насърчаване на спортните организации да създават възможности за хората с увреждания да участват в спортната дейност, проектирани специални схеми и спортни игри.
1.Разработване на пилотна програма: Спорт за хора с увреждания и деца в риск” МФВС, БПА, СФГБ Брой на участници в муждународни спортни състезания 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Създаване както на специализирани отбори, съставени само от хора с увреждания, така и смесени отбори от хора с и без увреждания.
1.Разработване на пилотна програма: „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” МФВС, БПА, СФГБ, НПО Брой финансирани проекти

Брой обхванати лица с увреждания

2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Подготвени елитни състезатели за участие в европейски, световни и параолимпийски игри и специалните олимпийски игри. Осигурени бази, треньори и финансиране.
1.Финансиране на международния спортен календар на Българска параолимпийска асоциация и Спортна федерация на глухите в България МФВС, БПА, СФГБ Брой на учстници в муждународни спортни състезания 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Признаване спортните постижения на хора с увреждания.
1.Признаване на спортните постижения на хора с увреждания адекватно при отчитане на специфичните възможности спямо останалите спортисти МФВС Брой лица с признати постижения По инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания през годината по пSредложение на БПА и СФГБ 2010 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
Цел 8

Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях

 • Осигуряване на широка обществена подкрепа на дейностите, които ще се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. чрез провеждане на информационни кампании
1. Провеждане на информационни кампании МТСП, АСП, АХУ, ДАЗД, НПО, КНСБ Брой проведени медийни кампании 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция,

по програми и проекти

 • Обучение на служителите от фронт-офисите за работа с клиенти с увреждания.
1.Проведени обучения МТСП, АСП, АХУ, АЗ, Брой обучени служители 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Обучение на социални работници от териториалните структури на АСП за изготвяне на индивидуални планове на потребителите на услугата личен асистент
1. Провеждане на обучителни семинари

2. Придобити допълнителни  знания и умения за разработване на индивидуални планове на потребители на социални услуги

3. Удовлетворяване на специфичните потребности на потребителите на социалната услуга

АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” Брой обучени социални работници

Разработен наръчник за изготвяне на индивидуални планове

2010-2011 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Обучение на социални работници от териториалните структури на АСП
1.Обучение на новоназначени служители в териториалните структури на АСП

2. Обучение на началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги”

АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане”

АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане”

Брой обучени социални работници

Брой обучени служители

2010 г. Програми, проекти и  в рамките на бюджета на отговорната институция
 • Национална конференция за популяризиране на резултатите от Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза ІІ”
1. Провеждане на национална конференция АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” Брой участници в конференцията 2011 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Провеждане на форум на работодателите на хора с увреждания за промяна нагласите на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания
1. Провеждане на два национални форума НФРИ Брой участници във форумите 2010-2011 г. в рамките на бюджета на отговорната институция, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Провеждане на Форум на национално представителните организации на и за хората с увреждания за проблемите и възможностите на хората с увреждания

1. Провеждане на национален форум

НСИХУ, АХУ, МТСП Брой участници във форума 2010 по програми и проекти

Мониторинг и контрол

Министерският съвет приема План за действие по изпълнението на заложените цели в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

На национално ниво наблюдението и оценката на изпълнението на целите на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г от МТСП чрез периодични доклади от ресорните министерства и институции. Резултатите от наблюдението ще бъдат обобщавани от МТСП в годишен доклад, който ще бъде внасян за одобрение в Министерския съвет в срок не по-късно от 31 март на съответната календарна година.

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хора с увреждания 2008-2015 г. ще бъде актуализирана на четвъртата година от нейното изпълнение с оглед оптимизиране на заложените цели и постигнати резултати.

Основният източник на финансиране на дейностите в изпълнение на Стратегията е държавният бюджет и общинските бюджети. Най-големият допълнителен източник за финансиране на тези политики ще бъдат Структурните фондове на ЕС, чрез съответните Оперативни програми – Развитие на човешките ресурси, Регионално развитие, Конкурентноспособност, Транспорт и др., както и по линия на програма ФАР.

Какво показват данните досега?

Първо, всеки, който иска, може да прочете подробния Доклад относно изпълнението на на Националния план за действие на България за социално включване 2006-2008 г. Ето тук –> bulgaria_annex2_1_bg

Второ, ще представя информацията, която успях да открия по въпроса какво Община Перник и Община Радомир правят по въпросите на социалните грижи, социалното включване и закрила. Ще представя и кратко описание по въпроса за Община Варна.

Община Перник

Ето онези проекти, които смята, че подкрепят както хора с увреждания, така и хора в неравностойно положение, а и които осигуряват социална среда, насърчаващ в по-голяма степен развитието на тези хора: дали с възможности за създаване на малък бизнес; дали чрез провеждане на мероприятия за приобщаване и общи действия и т.н. Важно е да спомена, че тези проекти са част от Програмите за реализация на Плана за развитие на Община Перник до 2013 г. (има още много други, но аз избрах да представя тези). В пълния документ –> Pernik_plan, където в Приложение 3 са и информационните карти за проектите,за някои от проекти е отбелязано по кои оперативни програми ще се търси финансиране, а за други ― не. Освен това няма налична онлайн информация на какъв етап на реализация са тези проекти (а се посочва, че би трябвало периодично този документ да се актуализира). Единственото, с което разполагам, е списък със спечелени от общината проекти в периода 2007-2009. За периода 2008-2009 г. проектите на Общината, одобрени за финансиране и свързани с осигуряването на вид социални услуги, са: 1. Център за рехабилитация и социална интеграция и Център за временно настаняване на деца в риск – втори етап; Програма „КрасиваБългария” – МТСП; 107 486, 40 лв 51% съфинансиране; 2. Център за социална интеграция и рехабилитация (ОДГ ”Пролет”); СИФ; 380 000 лв. в т. ч. 78 000 лв.съфинансиране; 3. Център за социална рехабилитация и интеграция – Дом за временно настаняване – гр. Перник ( кв.“Калкас”) – първи етап; Програма „Красива България” – МТСП; 199 310, 11 лв. в т. ч. 103 641, 25 лв.съфинансиране.

Ето ги и проектите:

1. Създаване на Център за подпомагане на занаятите:

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 55, Времетраене в месеци: 12, Собствен принос в хил. лв.: 5

Цел Изграждане на инфраструктурна организация за подпомагане на сектора на занаятчийските услуги и цялостната занаятчийска дейност в региона и разширяване на сътрудничеството с водещата Национална специализирана институция в тази област – Националната занаятчийска камара.
Резюме Чрез създаването на подобен Център ще бъде осъществено институционално подпомагане на занаятчийския сектор като важен участник в дейността по оказването на битови и други услуги в региона, както и интегрален елемент на сектора “малък бизнес”. Общината ще подпомогне водещата специализирана национална инфраст- руктурна организация – НЗК, като съдейства за разширяване на нейната национална мрежа в региона и даде чрез това стимул за регистрацията и развитието на занаятчийски фирми, да подпомогне обучението в занаят- чийски умения на потенциални заинтересовани лица и внедри система за сертификация на техните умения. Чрез подобен Център се облекчават възможностите за усвояване на материални ресурси и ноу-хау от Фондовете на Евросъюза, предвидени за подпомагане на занаятчийския сектор.
Целева група Отделни занаятчии и занаятчийски микро- и малки предприятия от региона, общински органи.
Обосновка Осъществяването на този проект е важна стъпка към подпомагане на занаятчийския сектор в региона и по- специално – стимул за развитието на институционалната инфраструктура чрез създаване на една модерна спе- циализирана институция, която да провежда комплекс от мерки за стимулиране на занаятите в региона и за усво- яването на добри европейски практики с оглед утвърждаването и разширяването на икономическото и социално влияние на занаятчийската дейност.

2. Провеждане на „Панаир на младежкото предприемачество”:

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 150, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.: 38

Цел Предоставяне на допълнителни възможности на местните млади предприемачи за пазарна изява. Запозна- ване на местната общественост и бизнеса с потенциала на новосъздаваните (главно) микро- и малки фирми от региона. Насърчаване на стопанското поведение на младите потребители и предприемачи под мотото “Купувай българското”.
Резюме Чрез периодични специализирани изложения от типа “Панаир” в Перник се предоставят възможности за разнообразни бизнес изяви на млади предприемачи и допълнителни масирани продажби на техните фирми от региона. Създава се допълнителна възможност за обмяна на положителен опит, за установяването на полезни контакти и за разширяване на клиентелата на младия бизнес. Чрез концентрирано представяне на местното зараждащо се предприемачество обществеността получава конкретна и непосредствена предста- ва за неговите възможности.
Целева група Млади потенциални предприемачи от региона и техните фирми, общински органи и бизнес структури.
Обосновка Панаирите на местни фирми (изложби, базари)са разпространена форма за локално презентиране на мест- ни фирми на млади предприемачи, запознаване на потребителите с техните възможности, за спечелване на клиенти и за подобряване на представата на обществеността за възможностите на местния млад и старти- ращ бизнес. Чрез тези форми на представяне се създават възможности за допълнителни продажби, за договаряния и полезни контакти, за провеждане на маркетингови кампании от страна на предприемачите, на промоции на нови стоки и т.н.

3. Предоставяне на неизползван Общински поземлен и/или горски фонд за отглеждане на озеленителен материал и/или технически и/или горскоплодни култури от безработни:

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 160, Времетраене в месеци: 12, Собствен принос в хил. лв.: –

Цел Създаването на заетост за безработни в Общината и засаждане върху неизползван общински поземлен

/горски/ фонд на храсти и друг подходящ декоративен посадъчен материал за нуждите на парковете и гра-

дините на територията на общината и за продажба, както и технически и/или горскоплодни култури;

Резюме Чрез оползотворяване на занемарени части от общинския поземлен и/или горски фонд се правят две интег- рирани икономически и социално обосновани мерки – усвояване на съществуващ поземлен ресурс и произ- водство на озеленителен материал, технически и горскоплодни култури, както и създаване на заетост на лица, които по една или друга причина нямат подходяща към момента алтернатива за трудова реализация. Подобен преход към нужни за озеленителните мероприятия на Общината и за пазарна реализация растения и други подходящи стопански култури носи значителен социален ефект и помага за реализацията на иконо- мии за бюджета на общината;
Целевагрупа Общината, безработни лица, публични и частни стопански потребители на продукцията;
Обосновка Общината разполага с поземлен фонд, които е изоставен и през последните години не е бил използван за производството на подходяща стокова продукция. Поради липсата на алтернативи за трудова заетост сега в Общината има наличен трудов потенциал и чрез използването му могат да се засадят с нови подходящи култури упоменатите територии, което ще донесе както голям социален, така и определен стопански ефект. За усвояване на пустеещи територии по подобна схема има налични ресурси по донорски програми, което подпомага подобна схема за стопанско използване на фонда от пустеещи общински земи.

4. Първоначално залесяване на изоставени повече от 3 години земеделски земи или голини от общинския горски фонд:

Стартова дата: 2009-2013, Инвецистиции в хил.лв.: 600, Времетраене в месеци: 24, Собствен принос в хил. лв.: –

Цел Облагородяване на изоставени земи от общинския горски фонд и голини по околните на общината планинс- ки склонове. Създаване на поминък на лица от социални групи, за които друго трудоустройство за момента не е подходящо. Създаване на временна заетост по Програми на Общината. Реализиране на значителен екологичен ефект;
Резюме Създаването на млади горски насаждения /главно видове, подходящи за климатичните особености на реги- она/ за постигане на стопански, социален е екологичен ефект. Чрез залесяването на пустеещите земи и голините се редуцира съществено наличието на значително количество пустеещи земи в рамките на горския поземлен фонд на Общината, като така се постига комбинация от цели, важни за политиката на общината в сферата на икономическото развитие и екологията, като се задоволяват и определени социални цели;
Целева група Временно и/или постоянно безработни, гражданството на Общината, общинските структури, стопанисващи горския оземлен фонд.
Обосновка Наличието на пустеещи и занемарени земи в горските землища- общинска собственост, е целесъобразно да бъде преодолявано с активни мерки. Това е перспективна политика, имаща както икономически, така и со- циални измерения. Комбинацията от двата аспекта оправдава съсредоточаването на вниманието на Общи- ната върху този проблем, като това може да прерасне в добър пример за подход, , при който е възможно и реализацията на ПЧП в перспектива

5. Прилагане на механизми за финансиране на социални услуги и изработване на Програма за ПЧП при политиката за социално предприемачество.

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 50, Времетраене в месеци: –, Собствен принос в хил. лв.: 5

Цел Чрез изготвянето на цялостна Програма за социално предприемачество се цели оказването на социални услуги и активно разгръщане на ПЧП
Резюме Изготвянето и реализацията на цялостни Програми за социално предприемачество и активизирането на ПЧП позволяват по-пълното и комплексно оползотворяване на цялостния социално-икономически потенци- ал на Общината. Социалното предприемачество е ново направление в социално-икономическата политика на общинските органи, предполагаща постигането на социални ефекти при спазване на изискването за икономическа резултативност.
Целева група Широки социални слоеве, вкл. лица в неравностойно положение, младежи и малцинства. Фирми от сектора на “малкия бизнес”, общински органи и особено тези, решаващи социални проблеми на общинско равнище.
Обосновка Бизнес предприемачеството не винаги позволява най-пълното реализиране на социални ефекти. Чрез це- ленасочена политика на Общината и главно чрез стимулиране на механизма на ПЧП, се спазва деликатния баланс между постигането на стопански ефект и социални цели. Тематиката на социалното предприемачес- тво е твърде широк спектър от умерено субсидирани и целенасочено насърчавани на институционално равнище инициативи, които създават работни места, имат доказуем стопански и в същото време и важен социален ефект. В крайна сметка чрез подобни Програми успешно се способства социалната консолидация на местната общност.

6. Социално договаряне и възлагане за изпълнение на социални и административни услуги на социални предприемачи (НПО и фирми) според условията на ПЧП.

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 4, Времетраене в месеци:  6, Собствен принос в хил. лв.: 4

Цел Разширяване на системата за по-голяма социална ориентация на някои видове бизнес и разгръщане на ПЧП в Общината. Възлагане на социални поръчки на НПО и такива бизнес поръчки на определени фирми, които имат смесена компонента – икономическа и социална. Подобряване на системата за административно обслужване и оказване на социални услуги.
Резюме Чрез разгръщането на система за социално договаряне с фирми и НПО, които трябва да отговарят на опре- делени изисквания за социална насоченост в дейността и склонност да осъществяват предприемачески дейности с ярко изявена социална насоченост може да се подобри системата за социално обслужване и оказването на административни услуги за гражданството и определени социални слоеве в неравностойно положение.
Целева група Гражданството в Общината, фирми и НПО, Общински структури, изпълняващи социални услуги.
Обосновка Поради ограничен административен капацитет и/или поради наличието на административни и социални услуги, извършвани на границата между общинската система за административно обслужване и бизнеса, е целесъобразно чрез договаряне и възлагане на фирми и НПО да се оптимизират някои подходи и техники за подобряване на административно обслужване на населението и подобряване качеството на социални услуги – особено на тези, ориентирани към лицата в неравностойно положение.

7. Създаване на институционални условия и технологична инфраструктура за прилагане на най-добрите практики за заетост на лицата с увреждания.

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 160, Времетраене в месеци:  12, Собствен принос в хил. лв.: 30

Цел Подобряване на организацията чрез повишаване на институционалния капацитет на организациите и инсти- туциите в общината и разширяване на техническата инфраструктура за прилагане на добри практики при подобряване на условията за трудова реализация на лицата с увреждания
Резюме Управленският и административен капацитет е необходимо да бъде повишен, като бъдат използвани всички резерви за подобряване на условията на заетост за лицата с увреждания. Това предполага усъвършенства- не на съществуващите структури и създаване на нови институционални възможности за трудова и социална интеграция на целевата група. Подобряването на техническите условия за достъп до работното място, свободно придвижване, обогатяването на технологичната инфраструктура и др. мерки са важна предпостав- ка за реализиране на идеята.
Целевагрупа Лицата с увреждания, обществото в Общината.
Обосновка За решаването на проблема е нужна комбинация от различни подходи – организационни, технически, тех- нологически, институционални и т.н. Подобряването на институционални условия заедно с изграждането на подходяща техническа инфраструктура е важно условие за подобряване на условията за трудова и социал- на интеграция на посочената група лица, които по някои оценки са около 10% от населението на Общината.

8. Разработване на механизми за практическо обучение по ключови компетенции на студенти, ученици и младежи.

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 100, Времетраене в месеци:  8, Собствен принос в хил. лв.: 20

Цел Създаване на подходящи и практически ориентирани механизми и подходи за обхващане на младите хора на територията на общината в квалификационни, обучителни и мотивационни Програми с оглед формира- нето в тях на практически ключови компетенции.
Резюме Разработка и прилагане на механизми за подбор, мотивиране и квалифициране на младежи от Общината в сферата на ключовите компетенции, подпомагащи тяхната сегашна и/или бъдеща трудова реализация в различни сектори на икономическа дейност. Чрез разширяване на мрежата мерки спрямо обхванати в тези образователни мероприятия лица се постига подобряване на тяхната обща и специална трудова реализа- ция в средно и краткосрочна перспектива.
Целева група Младежи – в т. ч. учащи се в учебните заведения, фирмите от сектора “малък бизнес”, обучителни и консул-

тантски структури.

Обосновка Провеждането на образователни мероприятия сред младежите е важно направление в комплекса дейности в ЕС, свързани с мотивацията и квалификацията на кадрите. Създаването на мотивирани млади кадри от Общината и формирането у тях на ключови компетенции е насока на дейност, която понастоящем е приори- тет в политиката спрямо младите хора в Европа, която може да бъде финансово и организационно подпо- могната по линия на ЕС

9. Създаване на ученически център и развитие на потенциала на децата и младежите за бъдеща успешна трудова и социална реализация

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 320, Времетраене в месеци:  12, Собствен принос в хил. лв.: 80

Цел Развитие на нови форми на ангажираност на децата и младежите и създаване на условия за извъну-

чилищно развитие и подобряване на уменията за бъдеща реализация

Резюме НПО с участие на общината. Обхваща децата и младежите в извънкласна и извънучилищна дейност, създава по-добри условия за творческа изява и развитие на техния потенциал за бъдеща успешна реализация. Развива форми на ангажираност на свободното време след училище, като извънкласна подготовка в области, които не са обхванати от стандартните учебни планове, интерактивна подго- товка чрез он-лайн курсове, клубове по интереси, кръжоци. Провежда дейности, свързани с профе- сионалното ориентиране. Издържа се от членски внос и субсидии от общината, които се получават чрез ваучери. В управлението на дейностите участват общината, представители на родителите, заинтересовани НПО
Целева група Деца, младежи, родители, педагози
Обосновка Ученическият център е продължение на добрите традиции в извънкласната и извънучилищната дейност от миналия век, изоставени през 90-те години. Тази форма ще се различава от педагогичес- кото заведение в системата на народната просвета, т.н. „междуучилищен център”. На повечето мес- та в страната това обучение се прехвърля в учебните заведения, а междуучилищните центрове се закриват.

10. Разработване на програма за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общината.

Стартова дата: август 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 25, Времетраене в месеци:  3, Собствен принос в хил. лв.: 25

Цел Идентификация на социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици в съответствие с директивите на ЕС
Резюме Програмата ще включва стратегии и мерки за: (i)подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общината, като се акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и квалификация на хората с увреждания и в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на общината; (ii) развиване на форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата; (iii) подкрепа за доразвиването на предоставяните социални услуги във вече съществуващите алтернативни форми.
Целевагрупа Общинска администрация, социални партньори, НПО, хора в неравностойно положение, население
Обосновка Общината не е в състояние със собствени средства да решава все по-изострените социални проблеми на обществото засягащи силно хора в неравностойно положение и с увреждания, деца и семейства в риск. Чрез програмата общината ще създаде рамата за насърчаване на инициативи за развитието на алтернативни социални услуги и въвеждането на иновативни подходи за електронно включване и развитие на електронното общество с оглед на социалното включване на хората с увреждания и др. Програмата ще насърчи включването на различните участници в процеса да привличат финансиране от различни донори и ОП “развитие на човешките ресурси”.

11. Разработване на програма “Общинска жилищна политика”.

Стартова дата: август 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 25, Времетраене в месеци:  3, Собствен принос в хил. лв.: 25

Цел Създаване на нормативна база и определяне на политиката на общината за развитие на градските райони и управление на собствеността.
Резюме Ще се разработи програма за ефективна жилищна политиката на общината, която да дава възможност посредством въвеждането на алтернативни правила и стандарти да се позволи отклонение от общите зако- нови разпоредби, което да отговори на неотложните нужди за подобряване на жилищните блокове и респек- тивно градската среда.
Целевагрупа Общинска администрация, социални партньори, НПО, инвеститори
Обосновка Правните реформи, въведени в средата на 90-те години, създадоха нормативна уредба за организацията на собствениците, както и за процедурите за изпълнение на правата и задълженията. Според новата нормативна уредба жилищните блокове са институционално лице, етажната собственост, посреща финансовите задължения, сключва договори и инициира проекти за обновяване. Общините са тези, които носят основната отговорност за разрешаването на жилищните проблеми на гражданите. На общините са дадени правомощия по отношение на провеждане на политика за развитие на градските райо- ни, но им липсват подходящи финансови ресурси за капиталови инвестиции. За оптимално използване на нормативната уредба и ускоряване облагородяването на градската среда е необходимо разработването на

адекватна жилищна политика, която да съдейства и за ефективно усвояване на средства по ОП “Регионално

развитие”, мярка “Жилищна политика”.

12. Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи и велоалеи, тротоари и зони, подобряване достъпа за хора с увреждания.

Стартова дата: 2008―2013, Инвецистиции в хил.лв.: 2100, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.: 1000

Цел Повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия и физическа среда, подобряване на възможностите за достъп до различните зони на гр. Перник, включително и за хората с увреждания.
Резюме Ще се извърши поетапна реконструкция и подобряване на съществуващите и/или изграждане на нови пеше-ходни и велосипедни алеи, свързващи центъра на гр. Перник с другите важни части на градските зони.

Ще бъдат поставени необходимите указателни знаци. Ще се извършат строителни работи за осигуряване на подобрен достъп на хората с увреждания.

Целева група Община, население
Обосновка Благоустройството на гр. Перник не удовлетворява адекватно градските нужди и затруднява правилното му функциониране. Не са налице инфраструктурни решения осигуряващи достъп на хората с увреждания до различните институции, места за културни и образователни дейности. Необходими са сериозни инвестиции в тази област с цел подобряване на качеството на живот.

13. Обновяване и разширяване на тролейбусната транспортна мрежа и обновяване на подвижния състав.

Стартова дата: 2009―2013, Инвецистиции в хил.лв.: 18, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.: –

Цел Намаляване делът на автомобилния транспорт и заменянето му с екологичен тролейбусен за редуци- ране (намаляване) на вредните емисии в атмосферата и осигуряване на достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи в гр. Перник.
Резюме Разширение и ремонт на тролейбусния транспорт на гр. Перник чрез изграждане на нови трасета,

ремонт на съществуващи, подмяна на контактна мрежа.

Целевагрупа Община, публични дружества за общински транспорт, население
Обосновка Ясно изразена тенденция през последните години е преобладаващ дял на автомобилния транспорт, вкл. микробусния превоз (маршрутни таксита) в обществените транспортни системи. По този начин градският транспорт се превръща в един от най-големите замърсители на околната среда и източник на фонов шум, който увеличава неблагоприятните акустични условия в гр. Перник. Развитието на устойчива система за градски транспорт, щадяща околната среда, е от особена важност, което налага община Перник да се стреми към увеличаване на броя пътници използващи тролейбусния превоз в града. Това ще бъде възможно единствено, ако общественият тролейбусен транспорт в града е добре развит и ефективен. За целта е необходимо разширението и ремонта на съществуващия електротран- спорт в града.

14. Ремонт и доизграждане на Дневен център за възрастни с увреждания/ІІ блок/

Стартова дата: април 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 250, Времетраене в месеци:  9, Собствен принос в хил. лв.: –

Цел Предоставяне на нови социални услуги и трудова интеграция на хора в неравностойно положение,

даващи възможност на хората да водят по-самостоятелен начин на живот.

Резюме Проектът включва дейности по изграждане на работилници за трудова терапия. За целта ще се из- върши преустройство на наличния сграден фонд и оборудване на различни работни кабинети, спома- гащи за трудова интеграция на хора в неравностойно положение.
Целева група Социални групи от населението в неравностойно положение, община, НПО, социални партньори.
Обосновка Чрез проект разработен съвместно с община и НПО бе открит дневен център за възрастни (18-30 год.) в неравностойно положение. За тяхната пълноценна интеграция е необходимо създаване на условия за изграждане на трудови навици чрез производство на дребни стоки с възможност за пазарна реали- зация.

15. Адаптиране и обзавеждане на нефункциониращи училищни сгради в Дом за стари хора в с. Люлин и Г.Бучино

Стартова дата: май 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 6000, Времетраене в месеци:  18, Собствен принос в хил. лв.: –

Цел Предоставяне на добри условия за настаняване на самотни възрастни хора в социален дом
Резюме Ремонт, реконструкция и обзавеждане на бивши училищни сгради в селата Люлин и Г. Бучино с цел превръщането им в сгради за настаняване на самотни възрастни хора.
Целева група Община, население, самотни възрастни хора
Обосновка Застаряващото население на общината и нарастващият брой на самотни възрастни хора налагат спешната необходимост от предлагане на адекватни социални грижи за тази група от населението на общината. На територията на община Перник няма изграден такъв дом. От друга страна във връзка с намаляване на броя на децата в селата се освобождават училищни сгради, които вече не функциони- рат като училища. Възможно решение на проблема с настаняването на възрастни хора в социални домове е адаптирането на тези сгради в социални домове.

16. Ремонт, реконструкция и привеждане на общинските сгради в здравеопазването в съответствие с изискванията на енергийната ефективност /профилакториум/

Стартова дата: 2010, Инвецистиции в хил.лв.: 200, Времетраене в месеци:  5, Собствен принос в хил. лв.:  200

Цел Подобряване качеството на здравните услуги и възможностите за профилактика на населението.
Резюме Ще се извърши ремонт на профилакториума с цел изпълнение на мерки за енергоспестяване и по-

конкретно въвеждане на алтернативни технологии за отопление на сградата.

Целевагрупа Община, население
Обосновка Профилакториумът се използва активно за настаняване на хора за долечение и рехабилитация. По- ради остарялата техника и съоръжения са налице високи разходи за отопление и недостатъчно топ- линна мощност за поддържане на оптимална температура в помещенията. Има извършени ремонтни дейности в сградата и е разработен проект за алтернативно отопление.

17. Ремонт на детски заведения, обновяване на дворното пространство и подмяна на вътрешното оборудване

Стартова дата: 2009-2010, Инвецистиции в хил.лв.: 3000, Времетраене в месеци:  12, Собствен принос в хил. лв.:  200

Цел Предоставяне на качествени социални услуги на населението, съобразени с нуждите на населението в град Перник и прилежащите му територии.
Резюме Ще се извърши ремонт на сградния фонд на детските заведения на територията на гр. Перник като се изпълнят включително и мерки за подобряване енергийната ефективност на сградите. Ще се извърши обновяване на дворните пространства за намаляване на риска за децата при занимания навън и ще се достави оборудване за осигуряване на съвременни технологии за занимания с децата посещаващи детските заведения.
Целева група Община, население
Обосновка Наличните детски заведения в града не са ремонтирани през последните 15 години. Условията в тях не съответстват на изискванията за здравословна и сигурна среда за децата. Има големи разходи за отопление на сградния фонд и местата в детските заведения не са достатъчни за покриване нуждите на населението. Ясли 3 и 4 са с капацитет 144 деца като в момента е изцяло запълнен и още 70 деца чакат за настаняване. След ремонтиране на ОДГ ще се разкрият нови места за деца в яслена въз- раст..

18. Ремонт и оборудване на здравните кабинети в училища и детски градини. (40 кабинета)

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 1000, Времетраене в месеци:  12, Собствен принос в хил. лв.:  1000

Цел Предоставяне на висококачествени здравни услуги на децата в предучилищна и училищна възраст в съответствие с изискванията на закона за здравето.
Резюме Ремонт и оборудване на 40 здравни кабинета, които съществуват в рамките на училищата и детските градини.
Целева група Община, население, деца в училищна и предучилищна възраст
Обосновка Поради проведената промяна в организацията на здравеопазването бе преустановена дейността на здравните кабинети на територията на училищата. Налице е старо оборудване неподдържано в пос- ледните 15-16 години и не отговарящо на изискванията на закона за здравето. Необходимо е ремонт на помещенията и доставка на съвременно оборудване за осигуряване на качествено здравно обс- лужване за децата

19. Изграждане на Център за временно настаняване/адаптиране на неизползваема общинска сграда/

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 500, Времетраене в месеци:  24, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Осигуряване на възможност за временно настаняване на хора изпаднали в беда
Резюме Адаптиране на неизползваема общинска сграда с до 20 места, оборудване на помещенията с легла,

изграждане на кухня и санитарни възли.

Целевагрупа Община, население, хора изпаднали в беда
Обосновка Няма такова помещение, нараства броят на хора в беда (на улицата). Необходимостта от изграждане- то на такъв център е съгласно Наредба № 4 от 16.03.1999г. за условията и реда за извършване на социални услуги и Националния План за действие по социално включване 2006-2008.

20. Изграждане на защитени жилища за хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и жертви на трафик

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 500, Времетраене в месеци:  36, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Успешна интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение
Резюме Ще бъдат създадени и оборудвани места за настаняване на хора в неравностойно положение и с увреждания.
Целевагрупа Хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и жертви на трафик
Обосновка Изграждане на защитени жилища е съгласно Наредба № 2 от 27.07.2007г. за изискванията за осъщес- твяване на дейностите по предоставяне на помощни средства и съоръжения за хора с увреждания, посочени в чл. 35а, ал.1 от Закона за интеграция на хора с увреждания и Наредба № 4. Наличието на тези жилища води до удовлетворяване на определени жизнени потребности на лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близ- ки да ги осъществят.

21. Изграждане на мрежа от клубове (на пенсионера, на лица в неравностойно положение и др.)

Стартова дата: 2008-2010, Инвецистиции в хил.лв.: 200, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Предоставяне на качествени и ефективни социални услуги и успешна интеграция на възрастните хора и лица в неравностойно положение с цел подобряване на качеството на живот.
Резюме Проектът включва ремонт и поддръжка на помещения, създаване на достъпна среда за хора с увреж-

дания, подмяна на обзавеждане, осигуряване на съвременна техника и достъп до комуникации.

Целева група Население, пенсионери, лица в неравностойно положение
Обосновка Създаването на места за общуване на пенсионери и хора в неравностойно положение подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот.

22. Изграждане на общински жилища за млади семейства чрез ПЧП

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 3000, Времетраене в месеци:  24, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Подобряване качеството на живот на младите семейства чрез осигуряване на финансово достъпни жилища.
Резюме Доизграждане на сгради, собственост на общината с оглед предоставяне на съвременни социални жилища в съответствие с чл. 47(2)(б) от Регламент на Комисията (EC) № 1828/ 2006. Доизграждането на сградите ще се реализира в партньорство с частния бизнес.
Целева група Община, население, млади семейства
Обосновка Досегашните усилия на общината са недостатъчни, за да се сложи край на неблагоприятните процеси и да се стигне до преодоляване на някои сериозни недостатъци и изкривявания в жилищния сектор като влошена финансова достъпност на жилища (съотношението цена/доходи се увеличава, а осигу- ряването на социални жилища е изключително недостатъчно, за да се отговори на търсенето). Млади- те семейства не са в състояние да си закупят собствено жилище при текущите пазарни

цени или да живеят под наем самостоятелно. Този факт води и до намаляване на раждаемостта и влошаване на демографските характеристики на общината.

23. Изграждане и/или адаптиране на жилища за хора в неравностойно положение

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 3000, Времетраене в месеци:  36, Собствен принос в хил. лв.:  200

Цел Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и

социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, което да допринесе за по-добрата им интеграция.

Резюме Ще се извърши обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на общината.
Целева група Уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно поло-

жение

Обосновка По своето естество, социалните услуги са дейности, които подкрепят и разширяват възможностите на хората да водят самостоятелен начин на живот и се осъществяват в специализирани институции и в общността. Чрез измененията в нормативната уредба през последните години в областта на социал- ните услуги беше постигнато децентрализирано управление на социалните услуги, насърчаване на частното предприемачество и разширяване на източниците на финансирането на социалните услуги. Община Перник търси форми да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в неравностой- но положение и да се допринесе за социалната им интеграция.

24. Ремонт на ДМСМГ за деца гр. Перник

Стартова дата: 2009, Инвецистиции в хил.лв.: 800, Времетраене в месеци:  18, Собствен принос в хил. лв.:  100

Цел Осигуряване на адекватна здравна и социална инфраструктура за лечение на деца със сериозни здравно-медицински проблеми и оказване на качествени медицински грижи
Резюме Ремонт и реконструкция на сградата на ДМСМГ, оградата, прилежащото дворно пространство, въвеж- дане на мерки за постигане на ефективно разходване на топлинна и електроенергия (смяна на догра- ма и ОВ инсталацията в сградата).
Целева група Община, семейства с деца, настанени в домове за медико-социални грижи, деца със сериозни здравно-медицински проблеми
Обосновка Домът се помещава в бивша детска градина и е с капацитет около 55 деца. Зает е пълният му капаци- тет, но съществуват много проблеми, свързани с материалната база, които подлагат на риск настане- ните в дома деца. Фасадната мазилка на места е пропукана и разрушена до тухла. Теренът е тераси- ран и подпорните стени са в изключително лошо състояние. Дограмата (с изключение на тази на вто- рия етаж) е стара и това увеличава средствата за електро- и топлоенергия на ведомството.

25. Ускоряване на интеграционния процес на ромските малцинства чрез подобряване на образователната инфраструктура – ІХ ОУ

Стартова дата: 2008, Инвецистиции в хил.лв.: 4000, Времетраене в месеци:  12, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Успешно социално включване на ромите в българското общество чрез подобрена образователна инфраструктура.
Резюме Проектът е насочен към ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите и подобряване на околното пространство на I Х ОУ.
Целева група Община, население, ромска общност
Обосновка Една от рисковите групи в българското общество, за чието социално включване е необходимо моби- лизирането на всички политики, поради многостранния характер на проблемите, с които се сблъсква, е ромската общност. В Националната стратегия за социалното включване и Националния план за дейс- твие по Десетилетието на ромското включване образованието е основен приоритет.

26. Изготвяне/актуализация на енергийни одити на общинските сгради (училища, детски градини, социални и здравни заведения и др.)

Стартова дата: 2008-2010, Инвецистиции в хил.лв.: 1500, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.:  750

Цел Изпълнено детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийните характеристики на общинските сгради
Резюме Обследването се извършва на основание чл.16, от ЗЕЕ (обнародван в ДВ бр.18/05.03.2004г.) и произ- тичащите от него наредби, с цел повишаване енергийната ефективност и оптимизиране на енергийно- то потребление. Основна задача на обследването е да се установи:

à     консумацията на енергия

à     нивото на технологиите и управлението на обекта

à     икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда

à     да се определят потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия –

à     топлинна и електрическа и разходите за битово горещо водоснабдяване,

à     да се предложат енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите, намаляване загубите

à     на енергия и повишаване на енергийните характеристики на сградата

Целева група Община, население
Обосновка На задължително обследване за енергийна ефективност и последващо сертифициране подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната застроена площ по-голяма от 1000 кв. м. Сградите общинска собственост ще се обследват поетапно в периода 2008 – 2010-та година.

27. Саниране на общински жилищни блокове.

Стартова дата: 2009-2011, Инвецистиции в хил.лв.: 800, Времетраене в месеци:  –, Собствен принос в хил. лв.:  400

Цел Осигуряване на по-добри условия на живот за чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подоб-

ряване на качеството на живот на градските общности.

Резюме Поетапно изпълнение на саниране на общински жилищни блокове, включително изпълнение на строи- телни дейности за топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване.
Целева група Община, население
Обосновка Общинските жилищни блокове са в много лошо състояние. Настанените хора в тях са с по-ниски дохо- ди и не са в състояние да инвестират в саниране на сградите, което би имало положително въздейст- вие върху бюджета на домакинствата чрез намаляване на разходите за потребление на еленергия и топлина енергия.

28. Изграждане на паркова зона Драгановец.

Стартова дата: 2009-2011, Инвецистиции в хил.лв.: 5000, Времетраене в месеци:  36, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Изграждане на зелената система на гр. Перник за подобряване качеството на въздуха и опазване на околната среда
Резюме Предвижда се реализирането на подробен паркоустройствен проект на паркова зона Драгановец – реконструкция на растителността, изграждане на открити спортни площадки, атракциони, дендрологи- чен кът, открити водни площи и училище „на открито”.

Проектът ще се изпълнява етапно с използване на различни инструменти за финансирането му.

Целева група Община, население, туристи, инвеститори
Обосновка Естетизиране на градската среда, създаване на благоприятни условия за спорт и отдих

29. Реконструкция на Централен градски парк и сервитутната му зона.

Стартова дата: 2009-2010, Инвецистиции в хил.лв.: 5000, Времетраене в месеци:  24, Собствен принос в хил. лв.:  –

Цел Опазване на околната среда и на културно-историческото наследство на община Перни чрез изграж-

дане на зелената система на гр. Перник

Резюме Проектът предвижда цялостно обновяване на централен градски парк – Перник като място за отдих на населението и включване на транспортно-комуникационна схема около парка. Ще се реализират следните дейности: актуализиране на идеен проект; проектиране на зелената зона; проектиране на пешеходни алеи и енерго ефективно атрактивно осветление, детски кътове и съоръжения за игра; реконструкция на езеро, намиращо се на територията на парка; изграждане на съоръжения за зимна пързалка; транспортно-комуникационна схема, заобикаляща парка и осигуряване на връзка с ОДК.
Целевагрупа Община, население, туристи
Обосновка Централният градски парк на град Перник е обявен за национален паметник на градинско-парковото изкуство с писмо №1000/03.07.1995г. на НИПК – София. Цялостната реконструкция и обновяване на парка ще допринесе за естетизиране на градската среда, създаване на благоприятни условия за спорт и отдих и поддържане и възстановяване на историческото наследство.

Община Варна

За пета поредна година Община Варна реализира активната си социална политика посредством Социална програма за хора в неравностойно положение, създадена през 2003 г. по повод Международната година на хората с увреждания и превърнала се в Програма за всички рискови групи.

Приоритет и през 2007 година са дейностите насочени към предоставяне на услуги в общността за хора с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна и информационна среда. Монтирани са първите в града вертикални платформи за хора с увреждания на Централен подлез и подлез Зимно кино „Тракия”.

Изработени са нови 70 гласови информатори за автобуси и тролейбуси в помощ на хора с увредено зрение. Предоставени са по 35 бр. устройства на „Транстриумф Холдинг” АД и „Градски транспорт” ЕООД. Изработени са 900 броя дистанционни за задействане на сигнализиращите устройства, от които до този момент са раздадени 600 броя на хора със зрителни увреждания. Продължава раздаването им по списъци. Със средства от Социалната програма е осигурено финансиране за довършване ремонта на вила „Ривиера”, в която се помещава Дневния център за възрастни с умствени увреждания, който е официално открит на 17 септември 2007 г.

Други общини, които следва да бъдат откроени за това, че са положили сериозни усилия за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания са Девин, Севлиево, Николаево, Пазарджик, Добрич, Нова Загора, Провадия, Смолян, Шумен, Мизия, Раднево, Силистра, Антоново, Пещера, Панагюрище,Радомир и други.

Advertisements

4 Коментари to “Какво се прави по въпросите на „инклузия” и „партиципация” в моя регион 2?”

 1. Доклад на българската група по задачите: „Търсене на информация по темите „Инклузия” и „Партиципация”, „Написване на анкета относно те Says:

  […] Предложение за прессъ…Доклад на българскат… on Какво се прави по въпросите на…Доклад на българскат… on Какво се прави в моя район […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: