Законодателството е изковано. Нека се приложи тогава

Здравейте,

През септември, по време на срещата на българската и немската група по проекта „Ние за нас в Европа“ в гр. Мюнстер, участниците посетихме градската Социална служба. Наш домакин беше г-н Лайпхолц, който презентира част от разпоредбите, залегнали в германските закони, и по-конкретно онези от тях, които третират въпросите на хората с увреждания.

Г-н Лайпхолц ни запозна с факта, че според германското законодателство работодателите с определен брой персонал са длъжни да наемат на работа хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Те са зъадължени, също така, и да адаптират работните места, така че те да бъдат достъпни и функцинални и за хора с увреждания. Ако не спазват горните разпоредби, работодателите плащат парични глоби, които се вливат директно в системата за социално подпомагане, така че да бъдат вложени другаде, където има желание да се създадат такива работни места.

Реших да направя съпоставка с българската законова рамка и установих, че нещата са идентични и в България. Това, което също стана ясно при прегледа на отчетите, е, че през 2010 г. програмата за „Интеграция на хора с увреждания“ в частта й за създаване на достъпни работни места е постигнала нулеви резултати.

По-долу предлагам кратък преглед на част от законовите разпоредби.

В българското законодателство, в Закона за интеграция на хората с увреждания, има специална глава трета – „Трудова заетост“. Там, както и в чл. 315 на Кодекса на труда, е разписано, че работодател с над 50 служители е длъжен ежегодно да определя от 4 до 10 процента от щата за хора с увреждания. 50 процента от тях е длъжен да осигури за хора с трайна неработоспособност. Съответно в 14-дневен срок от определянето на работните места за хора с увреждания работодателят е задължен да уведоми за броя незаети работни места териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

Тези разпоредби са в пълен синхрон с казаното ни от г-н Лайпхолц.

Снимка: БГНЕС

Съответно за теци работодатели има и преференции, които в България се равняват на 30 процента от внесените социални и здравни осигуровки и пенсионните осигуровки. Според разпоредбите на глава трета от Закона за интеграция на хората с увреждания, също така, този работодател е длъжен да пригоди работното място според нуждите на лицето с увреждане, което наема, като може  да кандидатства за средства пред Агенцията за хората с увреждания. Тя, от своя страна, преглежда проекта и ако го одобри, отпуска финансиране, като същевременно извършва мониторинг и контрол по изпълнението на проекта. Законът предвижда „защита“ на наетите хора с увреждания – те не могат да бъдат наемани за срок, по-малък от три години от датата на усвояването на средствата, отпуснати от Агенцията по заетостта.

Съответно е оставена и „вратичка“, дупка в закона. Според чл. 24 „работодателят, съответно органът по назначаването, е длъжен да пригоди работното място към нуждите на лице с увреждане при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя.“

Тук съответно въпросите, които ми идват наум, са два: този член се отнася за работодателите, кандидатствали с проекти пред Агенцията за хората с увреждания, или за за абсюлотно всеки, един от служителите на когото е получил сериозна травма на работното си място? И вторият въпрос е: в какъв размер са тези средства, които „биха затруднили сериозно работодателя“? Защото простата логика сочи, че ако той би бил затруднен да осигури достъпно работно място за служителя си, би могъл да кандидаства за отпускане на средства пред Агенцията или пък държава би могла да разработи механизъм за това.

Както е формулиран сега, този член оставя вратичка на роботодателя да се измъкне.

Агенцията за хората с увреждания е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, и поради това няма собствен годишен бюджет, а средствата, които й се отпускат, са част от общия бюджет на МТСП. Данните на министерството сочат, че за 2010 г. в разходната част на бюджета са заделени 152 217 589 лв по програма „Интеграция на хора с увреждания”. Така. И какво става. В отчета за изпълнение на програмния бюджет на министерството от август 2010 г. е записано, че по мярка номер 2 на програмата, а именно „Открити нови работни места за хора с увреждания”, за 2010 г. се планират да се открият нови 60 такива работни места. Същевременно в графа „Отчет до 30.06.2010 г.” е отбелязана една голяма, кръгла 0. Това е нула, само да уточня, а не буквата „О”. По мярка номер 3, а именно „Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд”, при планирани 1 7000, откритите са пак 0. Мярка номер 4, а именно „Технологично обновени специализирани предприятия и кооперации спрямо общия им брой”, при планирани 15%, изпълнени 0.

Първоначално помислих, че просто липсват статистически данни. Обаче не е така. Защото следващите графи са попълнени, което означава, че просто няма открити такива работни места.

Бележка: Специализираните коопераци, според Закона за интеграция на хората с увреждания, са, цитирам, „регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите; поизвеждат стоки или извършват услуги; имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва:

 • за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица – не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;
 • за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух – не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
 • за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания – не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;”

Съответно Министерски съвет ежегодно определя списък на продуктите и услугите, които специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да извършват.

Това е относно трудовата интеграция на хората с увреждания. И накрая, за да бъда напълно обективен, нека предоставя и „положителната страна” на монетата, а именно — останалите мерки от програмата „Интеграция на хората с увреждания”, за които — за радост — има данни: по мярката „Хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция”, при запланувани 3 600, към юни месец броят е 1983. По мярка „Предприемачи — хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност”, при запланувани 45, броят е 11. По мярка „Обекти с национално значение, адаптирани за хора с увреждания”, при планирани 15, изпълнени са 7. По мярка „Работодатели на хора с увреждания, ползващи преференции за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски”, при запланувани 80, изпълнени 61. По мярка „Организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв”, при запланувани 100%, изпълнени 52%. По мярка „Проверени търговци на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания”, пли запланувани 200, направени 102 проверки. По мярка „Месечни добавки за социална интеграция на хора с увреждания”, при запланувани 452 000 средномесечен брой лица, добавки са дадени на 478 924. По мярка „Месечни добавки за деца с увреждания до 18-годишна възраст”, при запланувани 20 000 средномесечен брой лица, отпуснати на 16 802. По мярка „Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания”, при запланувани 17.52 млн. лв, отпуснати 17.52 млн лв.

Изводът, според мен, е следният: хората с увреждания все още разчитат предимно на държавна подкрепа за включване на пазара на труда. Да се насърчи предприемачеството и инициативността сред хората с увреждания и да се изпълни мярката за откриване на нови работни места за хора с увреждания.

Който има желание, за да не рови излишно и да търси, оттук може да изтегли документите: Отчет по програмния бюджет на МТСП до 30.06.2010 г., Отчет за разходите на МТСП до 30.06. 2010 г.

Законът за интеграция на хората с увреждания е достъпен на: http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478, а Кодексът на труда е достъпен на: http://www.az.government.bg/Legislation/KT.html

В следващата статия ще дам примери за добри възможности хората с увреждани сами да предприемат нещо. Като, да речем, социални предприятия и различни възможности.

Поздрави!

5 Коментари to “Законодателството е изковано. Нека се приложи тогава”

 1. Anni Says:

  Здрасти, Сашо!
  Статията ти много ми хареса! Нямам търпение да прочета следващата ти статия! 🙂
  Със сърдечен поздрав:
  Ани

 2. sashokat Says:

  Опитах се да центрирам снимките, но не става. И таговете вече не помагат. Не е естетично, но е по-добре от нищо.
  Поздрави.

 3. sashokat Says:

  Връзката не е изобщо със семинара на Герт. А с посещението ни в Социалната служба. Опитах се да покажа, че законовата рамка не се различава кой знае колко. Но че резултатите са различни. А асоциацията с Герт е просто една асоциация, каквито в коментарите и пр. текстове има много. Ще сменя заглавието. И ще разясня за посещението в Социалната служба. Как ризбирам семинара? Ами семинарът си е семинар, важно е какво е било обсъдено и казано. Хубаво, ще редактирам текста.
  Поздрави и благодаря за коментара.

 4. Anni Says:

  Здравей, Сашо!
  Много благодаря за интересната статия!
  Аз обаче не разбирам много ясно връзката на твоята статия със семинара на Герт Рьорборн. Сигурна съм, че читателите, които не са присъствали на срещата в Мюнстер, още по-малко ще могат да разберат какво имаш предвид с асоциацията чрез заглавието на статията. Може би ще е добре да разкажеш на кратко за уоркшопа на Герт и как го разбираш. Какво ще кажеш?
  Със сърдечен поздрав:
  Ани

  • Yani Says:

   Здрасти Сашо,

   мнг ми харесва статията ти и страшно ми бе любопитно да науча всичките тези данни. Много добра работа!
   Също като Ани обаче не разбрах връзката със семинара на Герт!
   Ще е хубаво това да го изясниш.
   Много благодаря!

   Яни


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: