Обобщени резултати от анкетите

I. БлокИнклузия (включване)

I.1. Имате ли контакт с хора с увреждания?

 

Отговор „не” – 15, отговор „да” – 30 като от тези 30 5 имат увреждане, 13 имат роднини с увреждания, 15 имат приятели с увреждания, а един посочва, че преподава на такива деца.

I.2. В каква степен се ангажирате за разрешаването на проблемите на

хората с увреждания?


10 отговарят с „Работя с лобита на гражданско ниво”, 9 – с „Работя и участвам в социални проекти без да получавам финансово възнаграждение”, 9 – с „Правя дарение”, 16 – с „Не се ангажирам” и 3 – с „Друго” (1. „Помагам на индивидуално лице по собствено желание”, 2. „Участвала съм с идеи в брейнсторминг в различни групи, обмислящи бъдещи проекти за решаването на проблеми от този вид”, 3. „Подтиквам всеки сам да си реши проблемите”)

I.3. По какъв начин може да се подобри ситуацията на хората с

увреждания?

 

Всеки все по-често да има възможността да избере и получи помощта, от която има нужда – 42 с „Важно”, 3 с „Не чак толкова важно”

Подобряване на ситуацията по отношение на преодоляването на  бариерите в населените места – 43 с „Важно”, 2 с „Не чак толкова важно”

Подобряване на достъпа до образование за хора с увреждания – 43 с „Важно”, 2 с „Не чак толкова важно”

Повече права за хората с увреждания – 36 с „Важно”, 7 с „Не толкова важно”, 2 с „Изобщо не е вежно”

Стимулиране на контакта между хора с и без увреждания (например в църквата, в съседството, в клубове и т.н.) – 42 с „Важно”, 2 с „Не чак толкова важно”, 1 с „Изобщо не е важно”

I.4. Моля оценете следните твърдения:

Различията между хората с и без увреждания дават възможност за всеобщо обогатяване. – 30 с „Вярно”, 11 с „Може би”, 4 с „Невярно”

Да бъдеш различен е нещо напълно нормално. – 37 с „Вярно”, 6 с „Може би”, 2 с „Невярно”

Не е необходимо да имам контакт с хора с увреждания. – 4 с „Вярно”, 15 с „Може би”, 27 с „Невярно”

Чувствам се несигурен при общуването си с хора с увреждания. – 7 с „Вярно”, 14 с „Може би”, 24 с „Невярно”

Искам да задълбоча контактите си с хора с увреждания. – 16 с „Вярно”, 24 с „Може би”, 5 с „Невярно”

Имаме нужда от нова перспектива, която е над идеята за интеграция. – 26 с „Вярно”, 16 с „Може би”, 3 с „Невярно”

Политика за хората с увреждания на европейско ниво може да бъде само от полза за всички  граждани на ЕС. – 35 с „Вярно”, 9 с „Може би”, 1 с „Невярно”

I.5. Според Вас хората с увреждания максимално ли са интегрирани в

 обществото?

 

2 с „Да”, 43 с „Не”

I.6.  Чували ли сте понятието  „инклузия“, т.е. „включване”?

21 с „Да”, 23 с „Не”

I.7.  Какво разбирате под „инклузия”, т.е. „включване“?

 

Приобщаване, приемане, разбиране

Помощ, подпомагане, разбиране

Пълноправно участие на хора с увреждания в ежедневието на обществото

Помощ, равностойност, участие

Приобщаване, сътрудничество, взаимност

Помощ, присъединяване, интеграция

Старт, задействане, интеграция

Моля, говорете на български език. Той е достатъчно богат, за да можете да изразите всичко, което искате. В случая точната дума е „приобщаване”

Контакти, разбиране, екип

Нещо социално, име

Участие в обществения живот, оптимално и пълноценно

Равнопоставеност,разбиране, приемане

Може ли думата  да не е чуждица, не  е  близка до хората;

Не  харесвам тази  дума;

Подкрепа подкрепа подкрепа;

Включване, общност, равноправие

I.8.  Моля, подредете следните теми по важност (от 1 до 8; 1 = най-важно,

 8 = най-малко важно):

Икономическа криза – 16 – написали 1, 12 – написали 2, 3 – написали 3, 2 – написали 4, 2 – написали 5, 4 – написали 6, 3 – написали 7, 3 – написали 8

Международен тероризъм – 3 – написали 1, 10 – написали 2, 9 – написали 3, 4 – написали 4, 9 – написали 5, 7 – написали 6, 9 – написали 7

Политика на ЕС в полза на хората с увреждания – 4 – написали 1, 5 – написали 2, 8 – написали 3, 13 – написали 4, 6 – написали 5, 4 – написали 6, 3 – написали 7

Безработица – 11 – написали 1, 9 – написали 2, 5 – написали 3, 9 – написали 4, 7 – написали 5, 2 – написали 6, 1 – написал 7

Екологични проблеми – 5 – написали 1, 3 – написали 2, 11 – написали 3, 7 – написали 4, 5 – написали 5, 6 – написали 6, 7 – написали 7, 1 – написал 8

Социална „инклузия”, т.е. „включване” – 2 – написали 1, 2 – написали 2, 4 – написали 3, 8 – написали 4, 9 – написали 5, 13 – написали 6, 5 – написали 7, 1 – написал 8

Сигурност на пенсионната система – 4 – написали 2, 6 – написали 3, 2 – написали 4, 13 – написали 5, 4 – написали 6, 11 – написали 7

Друго – 1 написал „По-добра образователна система”, 6 написали „8”, 1 написал „Най-важно е приобщаването”, 10 написали „8”

II. Блок „Участие в проекти без финансово възмездие“

 

II.1.  Участвали ли сте в социални проекти, от които не сте получавали

 финансово възмездие?

 

7 „Да”, 38 „Не”

Ако да, с какво по-точно сте се занимавали?

Преподаване на музика и пеене на деца, лишени от родителска грижа. 3 години

Преподаване, организация, свирене. 3 години

Проекти за деца с увреждания. 4 години

Координатор по проект за социално подпомагане на хора с множествени увреждания (слепо-глухи). 3 месеца (проект)

Доброволец.

Колко дълго сте били дейни? – 1 отговорил с „2 години”, 2 отговорили  с „3 години”, 1 отговорил с „4 години”, 1 отговорил с „3 месеца”

II.2. Моля оценете следните твърдения::

Нямам време за социални проекти без финансово възмездие: 7 с „Изобщо не съм съгласен”, , 21 с „Не съм съгласен”, 13 с „Съгласен съм”, 4 с „Напълно съм съгласен”,

Нямам добри впечатления от социални проекти без финансово възмездие. – 6 с „Изобщо не съм съгласен”, 21 с „Не съм съгласен”, 12 с „Съгласен съм”, 6 с „Напълно съм съгласен”,

Физическото ми състояние не ми позволява да участвам в социални проекти без финансово възмездие. –    с 14 „Изобщо не съм съгласен”, ,  с 25 „Не съм съгласен”, 4 с „Съгласен съм”,  с 3 „Напълно съм съгласен”.

Искам да участвам в социални проекти без финансово възмездие, защото те са важни за професионалното ми развитие. – 2 с „Изобщо не съм съгласен”, , 9 с „Не съм съгласен”,  26 с „Съгласен съм”, 5 с „Напълно съм съгласен”,

От съчувствие към нуждаещите се бих искал(а) да участвам в социални проекти без финансово възмездие. – 3 “Изобщо не съм съгласен” 11 с „Не съм съгласен”, 27  с „Съгласен съм”, 4 с „Напълно съм съгласен”,

Бих искал(а) да участвам в социални проекти без финансово възмездие, за да се запозная с хора, които споделят моя светоглед. – 1 “Изобщо не съм съгласен” 6 с „Не съм съгласен”, 30 с „Съгласен съм”, 8 с „Напълно съм съгласен”,

II.3. Били ли сте облагодетелствани от подобен вид проекти?

3 Да 24 Не
Административна работа, организационна

Организиране на обучение – 4 месеца

Ако не, какви са причините?

Нямам нужда от помощ – 7 с „Изобщо не съм съгласен”, 18 с „Не съм съгласен”, 9 с „Съгласен съм”, 5 с „Напълно съм съгласен”.

В обкръжението ми има достатъчно хора, които ми помагат – 12 с „Не съм съгласен”, 21 с „Съгласен съм”, 6 с „Напълно съм съгласен”

Не вярвам, че от подобен вид проекти мога да получа някаква помощ – 6 с „Изобщо не съм съгласен”,22 с „Не съм съгласен”, 9 с „Съгласен съм”, 2 „Напълно съм съгласен”.

Не съм знаел(а) към кого да се обърна –2 с „Изобщо не съм съгласен“ 15 с „Съгласен съм”, 14 с „Не съм съгласен”, 7 с „Напълно съм съгласен”

Не ми е приятно да моля за помощ. – 16 с „Не съм съгласен”, 15 с „Съгласен съм”, 2 с „Изобщо не съм съгласен”, 4 с „Напълно съм съгласен”

II.4. Какво е значението на социалните проекти за развитието на ЕС?

Моля, оценете следните твърдения:

Възможност за благосъстояние – 2 с „Изобщо не съм съгласен”, 19 с „Съгласен съм”, 20 с „Не съм съгласен”, 6 с „Напълно съм съгласен”

Възможност за културно обогатяване –  1 с „Изобщо не съм съгласен”, 1 с „Не съм съгласен”,  18 с „Напълно съм съгласен”, 24 с „Съгласен съм”

Възможност за социална „инклузия”, т.е. „включване ” – 37 с „Съгласен съм”, 8 с „Напълно съм съгласен”

Възможност за подпомагане на развитието на европейското гражданско общество –  35 с „Съгласен съм”, 9 с „Напълно съм съгласен”, 1 с „Не съм съгласен”.

Локалната социална ангажираност без финансово възмездие няма нищо общо с ЕС – 24 с „Не съм съгласен”, 15 с „Съгласен съм”, 4 с „Напълно съгласен съм”, 2 с „Изобщо не съм съгласен”

III.1. Възраст:

45,22,32,33,15,21,17, 24 години, 47 години, 36 години, 3 отговорили с „19 години”, 2 отговорили с „18 години”, 44 години, 37 години, 41 години, 13г.; 19г.; 24г.(7 човека); 25г.; 30г. (4 човека); 31г.; 34г.; 35г.; 39г.(2 човека); 40г.(3 човека) 41г.; 47г.(2 човека); 52г.; 55г.

III.2. Националност:

49 отговорили „Българска”

III.3. Пол:

26 отговорил с „мъж”, 19 отговорили с „жена”

III.4. Професия:

4 с „Ученик”, 8 с „Студент”, 27 с „Работещ”, 3 c “Пенсионер”.

Друго (моля попълнете) Пенсионер по болест (2 отговора)  

(художник)

III.5. В коя страна живеете в момента?

49 с „България”

От колко време? – 45,22,32,33,15,21,17, 13г.; 19г.; 24г.(7 човека); 25г.; 30г. (4 човека); 31г.; 34г.; 35г.; 39г.(2 човека); 40г.(3човека) 41г.; 47г.(2 човека); 52г.; 55г., 24 години, 47 години, 36 години, 3 отговорили с „19 години”, 2 отговорили с „18 години”, 44 години, 37 години, 41 години.

III.6. Моля оценете следните твърдения:

Интересувам се от социални въпроси. –  29 с „Съгласен съм”, 12 с „Напълно съм съгласен”, 4 с „Не съм съгласен”.

Интересувам се от политиката на ЕС. – 32 с „Съгласен съм”, 10 с „Не съм съгласен”, 3 с „Напълно съм съгласен”

Чувствам се гражданин на ЕС. – 19 с „Не съм съгласен”, 23 с „Съгласен съм”, 1 с „Изобщо не съм съгласен”, 4 с „Напълно съм съгласен”.

Аз съм активен гражданин и като такъв участвам много често в различни мероприятия. – 16 с „Съгласен съм”, 24 с „Не съм съгласен”, 5 с „Напълно съм съгласен”.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: